مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‌ ۱۳۳۷-۱۳۳۴
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍دی‍د ف‍ارس‍ی‌ - ف‍ران‍س‍ه‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍اودس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۸۵-
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ج‍ان‍ب‌ ال‍ل‍ه‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د،
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۱- ۱۳۵۰
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی سنتی وعامیانه مردم ایران بانگاه مردم شناختی
جانب اللهی ، محمدسعید، ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آثار عجم
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف فارسی
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسی : فرهنگ جدید شامل ۲۰۰۰۰۰ واژه و توضیحات و مفاهیم مختلف
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی ( متوسط)
معین ، محمد، ۱۲۹۱- ۱۳۵۰ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی
آریانپور کاشانی ، عباس ، ۱۲۸۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف فارسی
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک