مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اف‍ش‍ار، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ش‍م‍زی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ طه‌،- ۱۳۰۰ ق‌
 
پدیدآور:
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌ اف‍ش‍ار، ع‍ل‍ی‌
اف‍ش‍ار، ع‍ل‍ی‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ی‍ر م‍اه‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پزشکان در قلمرو فرهنگ و هنر
عزیزی ، محمد حسین ؛  تهران میر ماه   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
صیدنه
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اکراد: شرح واقعه حمله شیخ عبیدالله کرد به آذربایجان در سال ۱۲۹۷ ه.ق .
افشار، علی ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
خواص درمانی سنگهای قیمتی در متون طبی و ادبی کهن
جهانشاهی افشار، علی ؛  ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
فاوانیا
جهانشاهی افشار، علی ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک