مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اع‍ل‍م‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
الاب‍ن‍ی‍ه‌ ع‍ن‌ ح‍ق‍ای‍ق‌ الادوی‍ه‌
پ‍ادزه‍ر
ب‍ول‌
ب‍ل‍غ‍اری‌
ب‍خ‍ور م‍ری‍م‌
ت‍ق‍وی‍م‌ ال‍ص‍ح‍ه‌
ن‍ام‍ه‍ای‌ م‍ت‍رادف‌ اروپ‍ای‍ی‌
ب‍ول‍س‌
ب‍دی‍غ‍ورس‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌
ال‍ج‍ام‍ع‌ ل‍م‍ف‍ردات‌ الادوی‍ه‌ و الاغ‍ذی‍ه‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ب‍رص‌
ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ب‍دل‌
ب‍خ‍ار
 
پدیدآور:
اع‍ل‍م‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌
ب‍ن‍ی‍اد دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چشم پزشکی
تهران کتاب مرجع   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در تاریخ علوم دوره اسلامی
اعلم ، هوشنگ ؛  تهران بنیاد دائره المعارف اسلامی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
نامهای مترادف اروپایی داروها در مخزن الادویه محمد حسین عقیلی خراسانی ( قرن ۱۸/۱۲)
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
بخار
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
بخور مریم
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
بدل
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
بدیغورس
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
بلغاری
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
بول
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
بولس
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
تقویم الصحه
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
الجامع لمفردات الادویه و الاغذیه
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
بیرونی ، ابوریحان
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
برص
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
پادزهر
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
الابنیه عن حقایق الادویه
اعلم ، هوشنگ ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک