مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
م‍وس‍وی‌ دزف‍ول‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۳ - ۱۳۰۷
خ‍ون‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ اردو -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌.
زای‍م‍ان‌ - درم‍ان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ . -م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ . -ب‍رن‍ام‍ه‌ ق‍ل‍ب‌ س‍ال‍م‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍ح‍م‍دب‍ن‌ح‍س‍ن‌( ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌،۲۵۵ ق‌ -- .ش‍ع‍ر
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد -- ای‍ران‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌،۵۳۱-۴۳۳ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ای‍ران‌، دن‍ی‍س‌
ص‍راف‌ زادگ‍ان‌، ن‍ض‍ال‌
پ‍اراس‍ل‍س‍وس‌
ص‍م‍ص‍ام‌ ش‍ری‍ع‍ت‌، ه‍ادی‌
خ‍زای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۱-
ای‍زدی‌ده‍ک‍ردی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۱-
م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز
دوازده‌ ام‍ام‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ت‍ق‍وای‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۴۳-
ب‍راون‌، ب‍ارب‍ارا
ب‍ه‍داد، اک‍ب‍ر، ۱۳۲۳-
ه‍اش‍م‍ی‌ ف‍ش‍ارک‍ی‌، س‍ی‍دج‍واد، ۱۳۴۰-
م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۵-
ش‍ه‍ری‍ارن‍ق‍وی‌، ح‍ی‍در
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، اب‍و ت‍راب‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
ن‍ص‍وح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
گ‍ل‍ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍ظم‍ی‌
ع‍ل‍م‌آف‍ری‍ن‌، پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء
ک‍ن‍ک‍اش‌
س‍ب‍ز آرن‍گ‌
ع‍ل‍م‌آف‍ری‍ن‌، ه‍م‍ای‌ رح‍م‍ت‌
ع‍ل‍م‌آف‍ری‍ن‌ :پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء
چ‍ه‍ار ب‍اغ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء، ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول هماتولوژی و روشهای آزمایشگاهی
براون ، باربارا ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭25‬,‭o778B.‬,‭1370O‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهدی موعود قایم آل محمد( عجل الله تعالی فرجه الشریف :)مجموعه اشعار
ایزدی دهکردی ، مهدی ، ۱۳۱۱- ؛  اصفهان گلهای محمدی   ، [۱۳۷۶]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی در ایران پایلوت در اصفهان ، نجف آباد و اراک
صراف زادگان ، نضال ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ، ، معاونت تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مختصر تاریخ علوم پزشکی تا ابتدای قرن معاصر
نفیسی ، ابو تراب ؛  اصفهان انتشارات دانشگاه اصفهان   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی
صمصام شریعت ، هادی ؛  اصفهان چهار باغ   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد گیاهان دارویی
دوازده امامی ، سعید ؛  اصفهان نصوح   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اردو - فارسی
شهریارنقوی ، حیدر ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان ،   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمانهای تکمیلی برای حاملگی و زایمان
تایران ، دنیس ؛  تهران , اصفهان سبز آرنگ , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۹ , ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده ازSSPS
تقوایی ، مسعود، ۱۳۴۳- ؛  اصفهان انتشارات معظمی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحلیل آینده با رویکرد راهبردی
محمودزاده ، امیر، ۱۳۵۵- ؛  اصفهان علم آفرین ، پارس ضیاء   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آینده پژوهی
خزایی ، سعید، ۱۳۴۱- ؛  اصفهان علم آفرین ، همای رحمت   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش محوری در روش های تحقیق با نگرشی بر تجاری سازی ایده ها
محمودزاده ، امیر، ۱۳۵۵- ؛  اصفهان پارس ضیاء، علم آفرین   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی آینده نگاری
اصفهان علم آفرین :پارس ضیاء   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قوابیس الشعبا فی ترجمه اساغربا
پاراسلسوس ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بمناسبت گرامیداشت اولین همایش بین الملی بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی =inagroG liamsI nov eihpargoilbiB dnu eihpargoiB ruZ
معطر، فریبرز ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیوان طبیب :اشعار پزشکی
بهداد، اکبر، ۱۳۲۳- ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ، معاونت تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت سلامت دانش آموزان بر اساس رفتارهای مخاطره آمیز سلامت سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵
اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭462‬,‭393V.‬,‭1387‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه تخصصی آینده پژوهی
اصفهان پارس ضیاء، علم آفرین   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
هاشمی فشارکی ، سیدجواد، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان علم آفرین ، پارس ضیاء   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران
محمودزاده ، امیر، ۱۳۵۵- ؛  اصفهان علم آفرین   ، xx]۱۳]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3