مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ع‍ل‍وم‌
 
پدیدآور:
خ‍س‍روی‌، ف‍ری‍ب‍رز
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه "نما( "نظام مبادله اطلاعات علمی - فنی )
تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه فرهنگی فارسی " اصفا"
خسروی ، فریبرز ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک