مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍لام‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍لام‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍لام‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍لام‌ -- ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ودن‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ا
اس‍لام‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ اس‍لام‍ی‌
اس‍لام‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍ره‌ ب‍ل‍وط، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا
اف‍ش‍اری‌، زه‍را
ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌
ق‍ره‌ ب‍ل‍وط، ع‍ل‍ی‌رض‍ا
ح‍اج‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ع‍ل‍ی‌ ق‍ن‍ب‍ری‌، ف‍رج‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ع‍ق‍ب‍ه‌
National library medicine
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ب‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جهانشمولی اسلام و جهانی سازی ( کتابشناسی توصیفی )
علی قنبری ، فرج الله ؛  تهران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه های دست نویس های اسلامی در جهان
تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۸-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معجم التاریخ التراث الاسلامی فی مکتبات العالم ( المخطوطات والمطبوعات )
قره بلوط، علی رضا ؛  ترکیه دارالعقبه   ، ۱۳-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف تاریخی فرهنگ نامه مولفان اسلامی
قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، معاونت پژوهشی ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی
افشاری ، زهرا ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معجم تاریخ التراث الاسلامی
قره بلوط، علی رضا ؛  ترکیه دارالعقبه   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون
حاجی خلیفه ، مصطفی بن عبدالله ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۸۲م .=۱۳۶۱ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معجم التاریخ التراث الاسلامی فی مکتبات العالم
قره بلوط، علی رضا ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فهرس مخطوطات الطب الاسلامی فی المکتبه الوطنیه لعلم الطب
National library medicine   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه مخطوطات اسلامی : نگاهی به برخی از مهم ترین مجموعه دستنویس های اسلامی در جهان
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران , مراغه منشور سمیر , انجمن تاریخ پژوهان مراغه   ، ۱۳۹۳ , ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک