مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‌ -- س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اص‍لاح‍ات‌ -- دول‍ت‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -- ت‍رک‍ی‍ه‌ -- اص‍طلاح‍ات‌
روس‍ت‍اه‍ا -- ت‍رک‍ی‍ه‌ -- اس‍ام‍ی‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸- ۳۷۰ ق‌. ع‍ی‍ون‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍رک‍ی‍ه‌ -- س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ --ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
روزن‍ام‍ه‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
وه‍اب‍ی‍ت‌ -- ت‍رک‍ی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا -- ت‍رک‍ی‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍اری‍خ‌ -- ت‍رک‍ی‍ه‌ -- ع‍ث‍م‍ان‍ی‌
ت‍رک‍ی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ ت‍رک‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍رک‍ی‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- ت‍رک‍ی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -- ژاپ‍ن‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ف‌، س‍ن‍ج‍اغ‌
ع‍ارف‌، م‍ح‍م‍د
طاه‍رب‍ک‌، ب‍روس‍ه‌ ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
Mardani, Abdulvehab
ح‍ق‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ش‍ش‍ن‌، رم‍ض‍ان‌
اب‍راه‍ی‍م‌، ع‍ب‍دال‍رش‍ی‍د
ع‍ظی‍م‌ زاده‌، ف‍ری‍ق‌
ان‍در، س‍ه‍ی‍ل‌
ح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
ث‍ری‍ا، م‍ح‍م‍د
ج‍ارال‍ل‍ه‌، م‍وس‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ن‍اج‍ی‌، م‍ع‍ل‍م‌
ف‍ض‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍وق‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌
ص‍ب‍ری‌، ای‍وب‌
 
ناشر:
ح‍ق‍وق‌ م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ام‍ره‌
ق‍رق‌ ان‍ب‍ار م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ی‌
اح‍م‍د س‍اق‍ی‌ ب‍ک‌ م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ی‌
Istanbull University Tarihi Enstitusu
ت‍ورک‌ س‍ی‍اح‍ی‍ن‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌
آ. آص‍اددوری‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ م‍رت‍ب‍ی‍ه‌ م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ی‌
ج‍ری‍ده‌ ح‍وادث‌
م‍رت‍ب‍ی‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌ م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ی‌
ه‍لال‌ م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ی‌
م‍رک‍ز الاب‍ح‍اث‌ ل‍ل‍ت‍اری‍خ‌ وال‍ت‍اری‍خ‌ وال‍ف‍ن‍ون‌ وال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌
اق‍دام‌ م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ی‌
Turk Tarihi Kurumu Basimevi
ن‍ج‍م‌ اس‍ت‍ق‍ب‍ال‌ م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ رن‍ک‍ل‍ر
غ‍زت‍ه‌ م‍طب‍ع‍ه‌
م‍طب‍ع‍ه‌ اح‍م‍د اح‍س‍ان‌
م‍ح‍م‍ود ب‍ک‌ م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
Kitabul - Muntehab Fit- Tib
Mardani, Abdulvehab ؛  استانبول ۲۰۰۵م .=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
Hattat Seyn Hamdullah ve Fatih icin istinshah ettigiiki muhim tibbi eser
اندر، سهیل ؛  استانبول Istanbull University Tarihi Enstitusu   ، 3195م .=۱۳۳۲ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رسائل ابن سینا(۱)
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  استانبول Turk Tarihi Kurumu Basimevi   ، ۱۹۵۳م .=۱۳۳۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرس مخطوطات الطب الاسلامی باللغات العربیه والترکیه والفارسیه فی مکتبات ترکیا
ششن ، رمضان ؛  استانبول مرکز الابحاث للتاریخ والتاریخ والفنون والثقافه الاسلامیه باستانبول   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هندوستان و سوات و افغانستان سیاحتنامه سی
حمدی ، احمد ؛  استانبول محمود بک مطبعه سی   ، ۱۳۰۰ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کویلرمز آدلری
استانبول هلال مطبعه سی   ، ۱۹۲۸م .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ وهابیان
صبری ، ایوب ؛  استانبول قرق انبار مطبعه سی   ، ۱۲۹۶ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حبش سیاحتنامه سی
عظیم زاده ، فریق ؛  استانبول اقدام مطبعه سی   ، ۱۳۲۲ ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سجل عثمانی یا خود تذکره مشاهیر عثمانیه
ثریا، محمد ؛  استانبول مطبعه عامره   ، ۱۳۰۸ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عثمانلی مولفلری
طاهربک ، بروسه لی محمد ؛  استانبول مطبعه عامره   ، ۱۳۴۲ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جریده صوفیه
استانبول نجم استقبال مطبعه سی   ، ۱۳۳۰ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عاصم تاریخی
شریف ، سنجاغ ؛  استانبول جریده حوادث   ، ۱۲۰۲ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
باشمزه کلانلر
عارف ، محمد ؛  در سعادت [استانبول ] مرتبین عثمانیه مطبعه سی   ، ۱۹۶۸م . = ۱۳۲۸ ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرس مخطوطات مکتبه کوپریلی
ششن ، رمضان ؛  استانبول مطبعه رنکلر   ، ۱۹۸۶م . = ۱۴۰۶ ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات ادبیه
ناجی ، معلم ؛  استانبول آ. آصاددوریان شرکت مرتبیه مطبعه سی   ، ۱۳۰۷ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه درسلری
حقی ، اسماعیل ؛  در سعادت [استانبول ] حقوق مطبعه سی   ، ۱۳۳۰ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بروسه و اولوطاغ ( سیاحلره رهبر)
شوقی ، عثمان ؛  استانبول تورک سیاحین جمعیتی   ، ۱۹۲۸م .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عالم اسلام و ژاپونیاده انتشار اسلامیه
ابراهیم ، عبدالرشید ؛  استانبول احمد ساقی بک مطبعه سی   ، ۱۳۲۸ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رسملی افغانستان ساحتی
فضلی ، محمد ؛  استانبول مطبعه احمد احسان   ، ۱۳۲۵ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصلاحات اساسلری
جارالله ، موسی ؛  باب عالی [استانبول ] غزته مطبعه   ، ۱۳۲۴ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2