مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادوی‍ه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادوی‍ه‌ ه‍ا -خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ق‍رآن‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
داروه‍ای‌ س‍اده‌
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا -خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ادوی‍ه‌ ه‍ا -م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ادوی‍ه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‍ی‌، اق‍ب‍ال‌ اح‍م‍د
ان‍طاک‍ی‌، داودب‍ن‌ ع‍م‍ر،
ع‍وض‌، اح‍م‍د ع‍ب‍ده‌
دوس‍ی‍ل‍وا، دون‌ ه‍ن‍ری‌
ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
غ‍س‍ان‍ی‌ ال‍ت‍رک‍م‍ان‍ی‌ ال‍ی‍م‍ن‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر
م‍ای‍ر،ژوزف‌
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
ال‍ب‍دری‌، اب‍ی‌ م‍ص‍ع‍ب‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌ ج‍زار، اح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،
ک‍اظم‌، م‍ح‍م‍د
ش‍اه‌ ارزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ب‍ر
ان‍دل‍س‍ی‌، اب‍ن‌ واف‍د،
س‍ع‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ل‍ی‌، س‍ی‍د ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ع‌ ع‍ام‌ م‍ف‍ی‍د
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ب‍ارک‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍رک‍زاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
دارال‍ف‍ض‍ی‍ل‍ه‌
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‌
رش‍ادب‍رس‌، دارال‍ح‍ک‍ای‍ات‌
م‍رک‍زال‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍ی‍ازوری‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍روال‍ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
صالح العلاج
کاظم ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین قادری
شاه ارزانی ، محمد اکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خفایا و اسرار النباتات الطبیه و العقاقیرفی الطب القدیم و حدیث
سعدی ، محمد ؛  اردن دارالیازوری العلمیه للنشروالتوزیع   ، ۲۰۰۶م =۱۴۲۷ ه =۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
العطار(العوده الی الطبیه )
مایر،ژوزف ؛  بیروت رشادبرس ، دارالحکایات   ، ۲۰۰۴م =۱۴۲۵ ه =۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الادویه الاسلامیه الجامعه ، العلاجات القرآنیه و...
عوض ، احمد عبده ؛  قاهره مرکزالکتاب   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحفه ابن البیطارفی العلاج بالاعشاب و النباتات
البدری ، ابی مصعب ؛  قاهره ، دبی دارالفضیله   ، ۱۹۹۲م =۱۴۱۳ ه =۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ادویه مفرده طب سنتی (یونانی ادویه مفرده )
علی ، سید صفی الدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الاعتماد فی الادویه المفرده
ابن جزار، احمد بن ابراهیم ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۸۵م . =۱۴۰۵ ق . =۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الجامع فی الادویه المفرده
ابن بیطار، عبدالله بن احمد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجمع المنافع البدنیه
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  قم مرکزاحیاء التراث الاسلامی   ، ۱۴۲۰ق =۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مستطاب مخزن الادویه
حبیب الله ؛  طهران مطبعه مبارکه شاهنشاهی   ، ۱۳۳۲ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجمع المنافع البدنیه
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۲۰۰۳م =۱۴۲۴ ه =۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
المعتمد فی الادویه المفرده
غسانی الترکمانی الیمنی ، یوسف بن عمر ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۲۰۰۰م =۱۴۲۱ ه =۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
المعتمد فی الادویه المفرده
غسانی الترکمانی الیمنی ، یوسف بن عمر ؛  حاره حریک دارالقلم   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجمع الادویه ناصری
تفرشی ، ابوالحسن ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجمع الجوامع
عقیلی علوی شیرازی ، محمد حسین بن محمد هادی ؛  لکهنو مطبعه محمدی   ، ۱۲۷۵ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجربات فرنگی
دوسیلوا، دون هنری ؛  مطبع عام مفید   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجربات فرنگی
دوسیلوا، دون هنری ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
المفردات
قاسمی ، اقبال احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الادویه المفرده
اندلسی ، ابن وافد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3