مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طب‌ م‍درن‌
ه‍دای‍ه‌ ال‍م‍ت‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌
اب‍ن‌ ال‍ی‍اس‌
ع‍طار
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان‌
آل‌ ب‍وی‍ه‌
اص‍طلاح‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ه‍ش‍ی‍د
س‍ل‍م‍ان‍ی‌ ه‍ودان‍ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ق‍اس‍م‍ی‌، رق‍ی‍ه‌
س‍ه‍راب‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ع‍س‍گ‍ری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ذوق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ی‍ک‌ س‍رش‍ت‌، م‍ائ‍ده‌
پ‍اک‍دام‍ن‌، زه‍را
ع‍ظی‍م‍ی‌، رق‍ی‍ه‌ س‍ادات‌
اص‍غ‍ری‌، ع‍ذرا
ت‍ون‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د
رن‍ج‍ب‍ران‌، زی‍ن‍ب‌
ن‍وران‍ی‌ ج‍ورش‍ری‌، رض‍ا
ق‍درت‌ دی‍زج‍ی‌، م‍ه‍رداد
م‍وس‍وی‌ زاده‌، ن‍س‍اس‍ادات‌
ق‍اس‍م‍ی‌، ب‍ه‍زاد
م‍رش‍دل‍و، ج‍واد
ص‍دری‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
منوگرافی روستای هزاوه فراهان از توابع استان مرکزی [ پایان نامه ]
نورانی جورشری ، رضا ؛  آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ادبیات ی علوم انسانی   ، ۱۳۷۲-۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی بر اساس تحلیل محتوایی و واژگانی کتاب الاغراض الطبیه [ پایان نامه ]
عسگری ، فرشته ؛  پیام نور ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
کیفیت رابطه نفس وبدن در حکمت متعالیه [ پایان نامه ]
سلمانی هودانلو، محمدرضا ؛  تربیت معلم ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
پزشکی در دوره آل بویه [ پایان نامه ]
عظیمی ، رقیه سادات ؛  پیام نور ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
میسیونرهای مذهبی در ایران ( در دوره قاجاریه [ )پایان نامه ]
صدری ، بهنام ؛  شهید بهشتی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
وزیران دوره صفوی [ پایان نامه ]
رنجبر، محمد علی ؛  فردوسی مشهد ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۶۹-۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
جنبش علمی و فرهنگی ایران در سده ششم میلادی [ پایان نامه ]
قدرت دیزجی ، مهرداد ؛  شهید بهشتی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۷۳-۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
روابط فرهنگی ایران با سه تمدن روم ، هند و چین در زمان ساسانیان [ پایان نامه ]
نجفی ، محمد ؛  شهید بهشتی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
فعالیت مبلغان مسیحی در ایران و واکنش جامعه ایرانی ( ۱۲۱۳-۱۲۶۴/۱۷۹۷-۱۸۴۸[ ) پایان نامه ]
مرشدلو، جواد ؛  شهید بهشتی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
فرهنگ واژگان دارویی و درون مایه پزشکی آن در آثار عطار[ پایان نامه ]
تونی ، محمدرضا ؛  آزاد اسلامی ، واحد اسلامشهر ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی دانش پزشکی عصر قاجار براساس ابنیه و ابزار برجای مانده [ پایان نامه ]
اصغری ، عذرا ؛  آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
واژگان تخصصی تشریح در قرن ۸ هجری به استناد کتاب تشریح الابدان منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شیرازی [ پایان نامه ]
نیک سرشت ، مائده ؛  پیام نور ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
نوگرایی ( مدرنیسم و تاثیر آن بر بهداشت و بهزیستی در ایران [ )پایان نامه ]
امینیان ، مهشید ؛  آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۷۲-۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بهداشت و سلامت در ایران عصر صفوی [ پایان نامه ]
سهرابی ، سمیه ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بهداشت و بهداری در ایران ( ۱۳۰۰-۱۳۲۰[ )پایان نامه ]
قاسمی ، رقیه ؛  تربیت مدرس ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخ پزشکی ایران در عهد قاجاریه ( ۱۲۱۰ه.ق /.۱۷۹۵ م .تا ۱۳۴۴ ه.ق /.۱۹۲۵ م [ ).پایان نامه ]
قاسمی ، بهزاد ؛  شهید بهشتی ادبیات و علوم انسانی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
دانش چشم پزشکی در دوره سلجوقی ( با تکیه بر تکیه بر استخراج واژگان چشم پزشکی کتاب نورالعیون [ )پایان نامه ]
ذوقی ، محمد ؛  پیام نور ادبیات و علوم انسانی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
باورها و نگرش ایرانیان پیرامون تقابل طب سنتی با طب جدید در عصر ناصری و مظفری [ پایان نامه ]
رنجبران ، زینب ؛  شیراز ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی براساس تحلیل محتوایی واژگان کتاب هدایه المتعلمین [ پایان نامه ]
موسوی زاده ، نساسادات ؛  پیام نور مرکز تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
فرهنگ تعریفات پزشکی - داروئی تحفه حکیم مومن [ پایان نامه ]
پاکدامن ، زهرا ؛  اصفهان ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2