مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اخ‍وی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اخ‍وی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
اخ‍وی‍ن‍ی‌ ب‍خ‍اری‌، رب‍ی‍ع‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
اردلان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍روی‍ن‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ش‍ه‍د
ب‍ه‍رام‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هدایه المتعلمین فی الطب
اخوینی بخاری ، ربیع بن احمد ؛  تهران بهرام   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های پزشکی در متون کهن پارسی بر اساس سه کتاب پزشکی قرن چهارم هجری ....
اردلان ، محمد رضا ؛  تبریز انتشارات پزشکی شروین   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هدایه المتعلمین فی الطب
اخوینی ، ربیع بن احمد ؛  مشهد چاپخانه دانشکده مشهد   ، ۱۳۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هدایه المتعلمین فی الطب
اخوینی ، ربیع بن احمد ؛  مشهد چاپخانه دانشگاه مشهد   ، ۱۳۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک