مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اح‍م‍د، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌
م‍ح‍م‍د(ص‌ )، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ - .اح‍ادی‍ث‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
پ‍ی‍از - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ع‍س‍ل‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ق‍رن‌۸ ق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌، ۱۲۹- ۱۹۹ م‌، nelaG - آث‍ارم‍ن‍س‍وب‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
م‍اس‍اژ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
اب‍ن‌ ال‍ج‍زار، اح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ف‍ی‍روز آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌
م‍ح‍م‍د، اح‍م‍د رج‍ب‌
ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌، اب‍وال‍ع‍لا اح‍م‍د
م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ش‍ری‍ف‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د،
ال‍م‍ق‍ری‌ ع‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ی‍ب‌ ب‍ن‌ س‍ی‍د اح‍م‍د
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
ف‍ل‍ک‍ی‌ ص‍ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍د
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
ک‍لان‍ی‌ م‍ت‍طب‍ب‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اح‍م‍د، م‍ح‍م‍د
اردلان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
اب‍ن‌ طول‍ول‍ون‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،
 
ناشر:
ال‍ه‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
م‍رک‍ز ال‍ک‍ت‍اب‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر، ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دارال‍ح‍اوی‌
دار ال‍ف‍ض‍ی‍ل‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ه‍م‍درد پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ آور، آب‍ژ
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍طب‍ع‌ اف‍س‍ر؟
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍روی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ه‍م‍درد ال‍وطن‍ی‍ه‌
دار ال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌ ، دار ال‍ص‍ادر
دار ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ت‍ون‍س‍ی‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ و الاداب‌ و ال‍ف‍ن‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الطب البدیل فی علاج الریاضیین و غیر الریاضیین ...
عبدالفتاح ، ابوالعلا احمد ؛  قاهره مرکز الکتاب للنشر، عربیه للطباعه و النشر   ، ۲۰۰۴=۱۴۲۵=۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
العلاج بالحبه السودا و الثوم و البصل
احمد، محمد ؛  کویت ، قاهره ، الجزایر دار الکتاب الحدیث   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح الفصول للبقراط
کلانی متطبب ، احمد بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کفایه منصوری یا کفایه مجاهدیه
منصور بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مطلب السوال ، رساله اسهالیه و...
شریف تنکابنی ، احمد بن محمد حسن ؛  تهران مطبع افسر؟   ، ۱۰۹۲ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زاد المسافر و قوت الحاضر
ابن الجزار، احمد بن ابراهیم ؛  تونس المجمع التونسی العلوم و الاداب و الفنون   ، ۱۹۹۹م .=۱۳۷۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تلخیصات ابن رشد ازتالیفات جالینوس
ابن رشد، محمد بن احمد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الجامع فی العسل الموسوم بکتاب ترقیق الاسل ...
فیروز آبادی ، محمد بن یعقوب ؛  بیروت دار الغرب الاسلامی ، دار الصادر   ، ۲۰۰۶م .=۱۴۲۷ ق .=۱۳۸۵ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جمع المنافع فی الطب القدیم
المقری علوی ، محمد بیب بن سید احمد ؛  عربستان سعودی دارالحاوی   ، ۱۹۹۷م .=۱۴۱۸ ق .=۱۳۷۶ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
المنهل الروی فی الطب النبوی
ابن طولولون ، محمد بن احمد بن محمد ؛  ریاض دار عالم الکتب   ، ۱۹۹۵م .=۱۴۱۶ ق .=۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الصیدلیه المحمدیه
محمد، احمد رجب ؛  قاهره دار الفضیله   ، ۱۹۹۱م .=۱۴۱۲ ق .=۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رسائل ابن رشد الطبیه
ابن رشد، محمد بن احمد ؛  قاهره الهئه المصریه العامه للکتاب   ، ۱۹۸۷م .=۱۴۰۸ ق .=۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کتاب خواص الاعشاب و النباتات الطبیه ورساله فی اسرارالحروف والفوائد القرآنیه
فلکی صعید، محمد علی احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
صیدنه
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ؛  کراچی موسسه همدرد الوطنیه   ، ۱۹۷۳م .=۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
صیدنه
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
al- Biruni, Muhammad ibn Ahmad ,973-1048.
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  پاکستان ، کراچی جامعه همدرد پاکستان   ، ۱۹۷۳م .=۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های پزشکی در متون کهن پارسی بر اساس سه کتاب پزشکی قرن چهارم هجری ....
اردلان ، محمد رضا ؛  تبریز انتشارات پزشکی شروین   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دره ابن بیطار
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  تهران اندیشه آور، آبژ   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5