مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍س‍ب‍ت‌ و ت‍ن‍اس‍ب‌
اص‍طرلاب‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ن‍گ‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍اه‌ ش‍م‍اری‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اس‍طرلاب‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ن‍گ‌ ه‍ا -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۴۴۰-۳۶۲ ق‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ه‍م‍درد پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
س‍ف‍س‍ر ارده‍ال‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
صیدنه
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صیدنه
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
al- Biruni, Muhammad ibn Ahmad ,973-1048.
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  پاکستان ، کراچی جامعه همدرد پاکستان   ، ۱۹۷۳م .=۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الجماهر فی معرفته الجواهر =rihawaj -la tafir'am if rihamaJ-la batiK
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الجماهر فی معرفه الجواهر =rihawaj-la tafir'am if rihamaj-la batik
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
التفهیم لاوایل صناعه التنجیم
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران سفسر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الجماهر فی معرفه الجواهر
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الجماهر فی معرفه الجواهر
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م . =۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعه الاصطراب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راشیکات الهند( تناسب نزد هندیان )
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران مرکز پژوهشی میراث مکتوب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعه الاصطرلاب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آثار الباقیه عن القرون الخالیه
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک