مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د،
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ال‍ش‍م‍ار -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د،
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‌ ۴۴۰-۳۶۲
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍رن‍ش‍رم‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وارش‍اداس‍لام‍ی‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ه‍م‍درد ال‍وطن‍ی‍ه‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ق ۴۴۰-۳۶۲ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭4‬,‭s561A.‬,‭1370‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الجماهر فی الجواهر
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ؛  تهران شرکت انتشارات علمی وفرهنگی دفترنشرمیراث مکتوب (وابسته به معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی )   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ؛  کراچی موسسه همدرد الوطنیه   ، ۱۹۷۳م .=۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الجماهر فی الجواهر
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر نشر میراث مکتوب شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الاثار الباقیه عن القرون الخالیه
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک