مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ ه‍ب‍ل‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ه‍ب‍ل‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ب‍م‍طب‍ع‍ه‌ ح‍م‍ع‍ی‍ه‌ دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ال‍ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
المختار فی الطب (الجامع )
ابن هبل ، علی بن احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب المختارات فی الطب
ابن هبل ، علی بن احمد ؛  حیدراباد بمطبعه حمعیه دائره المعارف العثمانیه   ، ۱۳۶۲ق .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
المختارات فی الطب
ابن هبل ، علی بن احمد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک