مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ ه‍اش‍م‌، راش‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ی‍وه‌ ه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ه‍اش‍م‌، راش‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ی‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
س‍ل‍طن‍ه‌ ع‍م‍ان‌، وزاره‌ ال‍ت‍راث‌ ال‍ق‍وم‍ی‌ و ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فاکهه ابن السبیل
ابن هاشم ، راشد بن عمیر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فاکهه ابن السبیل
ابن هاشم ، راشد بن عمیر ؛  عمان سلطنه عمان ، وزاره التراث القومی و الثقافه   ، ۱۹۸۱م .=۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک