مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا آک‍ادم‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ع‍ن‍اص‍ر م‍وج‍ود در ب‍دن‌
م‍زاج‌ - ان‍واع‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌
ه‍روی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا آک‍ادم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فی المزاج جالینوس
جالینوس ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عین الحیوه
هروی ، محمد بن یوسف ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۷م .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب النبض الصغیر
جالینوس ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۷م .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فی العناصر جالینوس
جالینوس ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک