مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ زه‍ر، زه‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ دوره‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ زه‍ر، زه‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
التیسیر فی المداواه و التدبیر
ابن زهر، زهر بن عبدالملک ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ابوالعلا بن زهر ( متوفی ۵۲۵ ق ).و ابنه ابو مروان بن زهر( متوفی ۵۵۷ ق ).
ابن زهر، زهر بن عبدالملک ؛  فرانکفورت معهد تاریخ تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک