مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌، ۱۲۹- ۱۹۹ م‌، nelaG - آث‍ارم‍ن‍س‍وب‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،
 
ناشر:
ال‍ه‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
Instituto Miguel Asin
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ال‍م‍ج‍ل‍س‌ الاع‍ل‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌ : الات‍ح‍اد ال‍دول‍ی‌ ل‍لاک‍ادم‍ی‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تلخیصات ابن رشد ازتالیفات جالینوس
ابن رشد، محمد بن احمد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رسائل ابن رشد الطبیه
ابن رشد، محمد بن احمد ؛  قاهره الهئه المصریه العامه للکتاب   ، ۱۹۸۷م .=۱۴۰۸ ق .=۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الکلیات فی الطب
ابن رشد، محمد بن احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الکلیات فی الطب
ابن رشد، محمد بن احمد ؛  مصر المجلس الاعلی للثقافه : الاتحاد الدولی للاکادمیات   ، ۱۹۸۹م . =۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تلخیصات ابن رشد الی جالینوس
ابن رشد، محمد بن احمد ؛  مادرید Instituto Miguel Asin   ، ۱۹۸۴م .=۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکلیات فی الطب
ابن رشد، محمد بن احمد ؛  مصر المکتبه العربیه   ، ۱۹۸۹م .=۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات ابن رشد
ابن رشد، محمد بن احمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک