مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ ج‍زل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍س‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ج‍زل‍ه‌
اب‍ن‌ ج‍زل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌،۴۹۳ ق‌
ب‍ن‌ ج‍زل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ اب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌،
اب‍ن‌ ج‍زل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌
 
ناشر:
ال‍دار ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌
دار ال‍خ‍لاف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تقویم الابدان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تقویم الابدان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
منهاج البیان فیمایستعمله الانسان
بن جزله ، یحیی ابن عیسی ، ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تقویم الابدان بتدبیرالانسان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ،۴۹۳ ق ؛  قاهره الدار الثقافیه للنشر   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تقویم الابدان فی تدبیر الانسان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تقویم الابدان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛  تهران دار الخلافه   ، ۱۲۷۵ق .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
منهاج البیان فیما یستعمله الانسان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تقویم الابدان فی تدبیرالانسان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
منهاج البیان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تقویم الابدان فی تدبیر الانسان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تقویم الابدان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تقویم الابدان فی تدبیرالانسان ( منهاج البیان فی تقویم الابدان )
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
منهاج البیان فیما یستعمله الانسان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
منهاج البیان فیما یستعمله الانسان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
منهاج البیان فی مایستعمله الانسان
ابن جزله ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک