مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ف‍ردات‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروس‍ازی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
م‍ف‍ردات‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا -خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار -- آث‍ار
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ... ۶۴۶ ق‌
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،۶۴۶ ق‌
اب‍ن‌ ب‍ی‍طارف‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
ب‍ن‍ا ال‍م‍ع‍دان‍ه‌
دار ال‍م‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ آور، آب‍ژ
م‍دی‍ری‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ و ال‍م‍طب‍وع‍ات‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ه‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
دار ال‍م‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌ ، ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دار الاف‍اق‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ره‌ ال‍زاه‍ی‍ه‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ لازات‌
دارال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الجامع لمفردات الادویه والاغذیه - جلد ۱ و ۲ و ۳ و ۴
ابن بیطار، عبدالله بن احمد،۶۴۶ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الجامع لقوی الادویه والاغذیه
ابن بیطار، عبدالله بن احمد، ... ۶۴۶ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صیدلیه العطارمن مجربات ابن ابیطار
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  بیروت دارالمحجه البیضاء   ، ۲۰۰۱م =۱۴۲۲ ه =۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الجامع فی الادویه المفرده
ابن بیطار، عبدالله بن احمد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر کتاب دیاسقوریدوس فی الادویه المفرده
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  بیروت ، تونس دار المغرب الاسلامی ، بیت الحکمه   ، ۱۹۹۰م .=۱۴۱۱ ق .=۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دره ابن بیطار
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  تهران اندیشه آور، آبژ   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الجامع المفردات الادویه و الاغذیه
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  مطبعه العامره الزاهیه اسمعیل بن ابراهیم بن محمد علی لازات   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الدره البهیه فی الابدان الانسانیه
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  نصر دار الافاق العربیه   ، ۲۰۰۳م .=۱۴۲۴ ق .=۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تنقیح مفردات ابن بیطار العشاب المالقی من کتابه الجامع
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  بیروت دار المغرب الاسلامی   ، ۱۹۹۰م .=۱۴۱۰ ق .=۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه فرانسوی کتاب الجامع المفردات الادویه و الاغذیه . جلد سوم
ابن بیطارف عبدالله بن احمد ؛  فرانکفورت (پاریس ) معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م . =۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الجامع لمفردات الادویه و الاغذیه
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جامع مفردات الادویه
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جامع المفردات الادویه
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جامع المفردات الادویه
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جامع المفردات
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کامل الصناعین فی البیطره و الزرادقه المعروف ب الناصری
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  حلب مدیریه الکتب و المطبوعات الجامعه   ، ۱۹۹۳م . =۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فی الادویه المفرده :تفسیر کتاب دیاسقوریدوس
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  بیروت دار المغرب الاسلامی   ، ۱۹۸۹م . =۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
والاستعراب الاسبانی فی القرن الثمانیه عشر طبع ثلاثی اللغات من المقدمه لکتاب الجامع
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  مالقه بنا المعدانه   ، ۱۹۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامع المفردات - الجامع لقوی المفردات
ابن بیطار ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک