مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ اب‍ی‌ اص‍ی‍ب‍ع‍ه‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ اب‍ی‌ اص‍ی‍ب‍ع‍ه‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ دار م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍اه‌
آگ‍وس‍ت‌ م‍ی‍ل‍ر
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌، ش‍ت‍راوس‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عیون الانبا فی طبقات الاطبا
ابن ابی اصیبعه ، احمد بن قاسم ؛  فرانکفورت ، عمان معهد تاریخ علوم العربیه و الاسلامیه ، شتراوس   ، ۱۹۹۵م .=۱۴۱۶ ق .=۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه عیون الانبا فی طبقات الاطبا با تعلیقات و شروح و حواشی و اصطلاحات طبی و فهارس
ابن ابی اصیبعه ، احمد بن قاسم ؛  تهران چاپخانه سازمان چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عیون الانبا فی طبقات الاطبا
ابن ابی اصیبعه ، احمد بن قاسم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عیون الانبا فی طبقات الاطبا
ابن ابی اصیبعه ، احمد بن قاسم ؛  تهران منشورات دار مکتبه الحیاه   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عیون الانباء فی طبقات الاطباء
ابن ابی اصیبعه ، احمد بن قاسم ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مطالعاتی درباره ابن ابی اصیبعه و کتابش " عیون الانبا فی طبقات الاطبا"
ابن ابی اصیبعه ، احمد بن قاسم ؛  قاهره آگوست میلر   ، ۱۲۹۹ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک