مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸- ۳۷۰ ق‌ --. الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -- ق‍رن‌۴ ق‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ ق‌ . ال‍ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ال‍طب‌ --ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا ، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ، ۴۲۸-۳۷۰ ق‌. ق‍ان‍ون‌ -- ن‍ق‍دو ن‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰- ۴۲۸ ق‌.
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍اف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
س‍روش‌( ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا).
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و آم‍وزش‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‍ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ال‍ه‍ی‍ئ‍ة ال‍م‍ص‍ری‍ة ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ع‍زال‍دی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات
قطب الدین رازی ، محمدبن محمد ؛  تهران مرکز نشر میراث مکتوب :کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهش و آموزش   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارجوزه ی ابن سینا در علم پزشکی
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون در طب
ابن سینا، حسین بن عبدالله ، ۳۷۰- ۴۲۸ ق . ؛  تهران سروش ( انتشارات صدا و سیما).   ، ۱۳۶۳ -۱۳۷۰ .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح تشریح القانون
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  قاهره الهیئة المصریة العامه للکتاب   ، ۱۴۰۷ق =. ۱۹۸۸م =۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شرح تشریح القانون
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هفت رساله در حکمت و طبیعیات ( بر اساس چاپ قسطنطنیه - ۱۳۹۸ق -.قاهره ۱۹۸۹ م ( : )الرسالةالاولی فی الطبیعیات من عیون الاحکمة رسالة فی الاجرام العلویة رسالة فی القوی الانسانیة و ادراکاتها رسالة فی الحدود رسالة فی اقسام العلوم العقلیة)
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحفه العاشقین
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جامع البدایع : سیزده رساله از ابن سینا... بر اساس چاپ مصر- ۱۳۳۵ ق .
ابن سیناف حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
القانون فی الطب
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  بیروت عزالدین   ، ۱۴۰۸ق .=۱۹۸۷ م .=۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک