مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ا -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌ -- ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ --آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌-- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
 
پدیدآور:
گ‍ودرزی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۰-
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ی‍چ‍ی‍چ‌، پ‍رو
خ‍زای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۱-
ش‍وارت‍س‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۴۶ - م‌
ج‍لال‍ی‌ون‍د، ع‍ب‍اس‌
م‍ردوخ‍ی‌، ب‍ای‍زی‍د، ۱۳۲۱-
ب‍ح‍ران‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
اس‍لات‍ر، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۵ - م‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍زی‍ز، ۱۳۵۵-
م‍ی‍رش‍اه‌ ولای‍ت‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۵۸-
م‍ن‍زوی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۵۰-
ف‍رزدی‌، ف‍ران‍ک‌،۱۳۴۴-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌: ب‍ن‍ی‍اد ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ای‍ران‌ آی‍ن‍ده‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍اری‌ ای‍ران‌
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، ح‍وزه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و ام‍ور دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌ .م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌
ع‍ل‍م‌آف‍ری‍ن‌ :پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء
ب‍ن‍ی‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوی برآورد پزشک و داروساز عمومی مورد نیاز کشور جمهوری اسلامی ایران
فرزدی ، فرانک ،۱۳۴۴- ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت آموزشی و امور دانشجویی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭21‬,‭742f71J.‬,‭1389‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آینده نگاری تکنولوژی
تهران بنیاد توسعه فردا   ، [۱۳۸۴ ]
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالاتی پیرامون اسلام ، جهانی شدن و پست مدرنیته
بحرانی ، مرتضی ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی آینده نگاری
اصفهان علم آفرین :پارس ضیاء   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تدوین چشم انداز :مبانی ، دیدگاه ها و فرایندهای تدوین چشم انداز
میرشاه ولایتی ، فرزانه ، ۱۳۵۸- ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی : بنیاد انتشاراتی ایران آینده   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای به مطالعات آینده پژوهی ( مرور اجمالی هفت کتاب کلیدی آینده پژوهی )
تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آینده رسانه ها
منزوی ، مسعود، ۱۳۵۰- ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آینده رسانه ها
جلالی وند، عباس ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری راهبردی موعودگرا
گودرزی ، غلامرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیده بانی
تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی آینده نگری
مردوخی ، بایزید، ۱۳۲۱- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سناریونگاری یا برنامه ریزی بر پایه سناریوها
علیزاده ، عزیز، ۱۳۵۵- ؛  تهران موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آینده نگری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه علم و فناوری
هاشمیان اصفهانی ، مسعود ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آینده نگاری زیست فناوری در ایران ۱۴۰۴
علیزاده ، عزیز، ۱۳۵۵- ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نواندیشی برای هزاره ی نوین :مفاهیم ، روشها و ایده های آینده پژوهی
اسلاتر، ریچارد، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هنر دورنگری :برنامه ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیت
شوارتس ، پیتر، ۱۹۴۶ - م ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آینده نگاری فناوری یونیدو
تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی : انجمن آینده نگاری ایران   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آینده پژوهی و مدیریت آینده در سی دقیقه
میچیچ ، پرو ؛  تهران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، حوزه توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته ، مرکز آینده پژوهی و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پایش فعالیت های آینده نگاری در شش کشور اروپایی
خزایی ، سعید، ۱۳۴۱- ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هوشمندی استراتژیک در سیاست گذاری
تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2