مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۴۴]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۴۲۸-۳۷۰ق‌.ق‍ان‍ون‌.ش‍رح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
م‍زاج‌ ه‍ا
م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۵۹-۱۲۹۸
ش‍ی‍م‍ی‍س‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍ق‍وی‍م‌ ال‍ص‍ح‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
۱۳۴۴ش‌
ه‍دای‍ه‌ ال‍م‍ت‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ ب‍غ‍داد
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
م‍ت‍ی‍ن‍ی‌، ج‍لال‌
اخ‍وی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍رخ‌، رک‍ن‌ال‍دی‍ن‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍م‍ت‍ح‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
اخ‍وی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‌ ب‍ن‌اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍طب‍ع‌ ی‍وس‍ف‍ی‌ ف‍رن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌، چ‍اپ‌ ب‍ه‍م‍ن‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح موجز القانون
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  کهنو مطبع یوسفی فرنگی   ، ۱۳۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران انتشارات انجمن آثار ملی ، چاپ بهمن   ، [۱۳۴۴]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه کتابخانه های ایران و کتابخانه های عمومی
همایونفرخ ، رکن الدین ؛  تهران سازمان کتابخانه های عمومی شهرداری تهران   ، ۱۳۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هدایه المتعلمین فی الطب
اخوینی ، ربیع بن احمد ؛  مشهد چاپخانه دانشکده مشهد   ، ۱۳۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هدایه المتعلمین فی الطب
اخوینی ، ربیع بن احمد ؛  مشهد چاپخانه دانشگاه مشهد   ، ۱۳۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هدایه المتعلمین فی الطب
اخوینی ، ربیع بن احمد ؛  مشهد چاپخانه دانشگاه مشهد   ، ۱۳۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
بیت الحکمه بغداد
ممتحن ، حسینعلی ؛  ۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
چند کلمه درباره مقام طبی طبیب و فیلسوف و شیمیست بزرگ ایرانی ابوبکر محمد زکریای رازی
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
هدایه المتعلمین فی الطب قدیمی ترین کتاب طبی فارسی
متینی ، جلال ؛  ۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
ترجمه تقویم الصحه
یوسفی ، غلامحسین ؛  ۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اوضاع بهداشتی ، اقتصادی ، کشاورزی و۰۰۰/یزدش ۱۳۴۴
۱۳۴۴
شماره راهنما: ۱۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مکاتبه بهداری کل کشور درمورد تاسیس یک پلی کلینیک جهت پذیرش و مداوای بیماران
۱۳۴۴
شماره راهنما: ۶۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نامه فضل الله نبیل به تیمسار صفاری ( استاندار محترم آذربایجان شرقی )در مورد تشکیل مجدد کلاس مامایی
۱۳۴۴/۷/۱۷
شماره راهنما: ۱۱۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
عکس فارسی
 
 
بازدید اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر از انجمن پزشکان ایرانی بهمن ماه ۱۳۴۴
۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
عکس فارسی
 
 
تشریف فرمایی اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به انجمن پزشکان ایران ۱۳۴۴
۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دانشگاه ملی ایران
دانشگاه ملی ایران ؛  تهران دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اخبار دانشگاه تهران
دانشگاه تهران .موسسه انتشارات ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحول در دانشگاه تهران ۱۳۴۴
دانشگاه تهران .موسسه انتشارات ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک