مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍اپ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
دب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
رده‌ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
اب‍ت‍ک‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ه‍ا و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌ -- ع‍رب‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ق‍رن‌۴ ق‌ --. ش‍ع‍ر
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
اب‍ن‌ ب‍طلان‌، م‍خ‍ت‍ار ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، م‍ی‍رج‍واد
گ‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‍ی‌، چ‍ارل‍ز ک‍ول‍س‍ت‍ون‌
اب‍ن‌ ن‍دی‍م‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
اوس‍ت‍ی‍ن‌، درک‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍ی‍دری‌، پ‍روی‍ز،- ۱۳۰۲
اب‍ن‌ن‍دی‍م‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
رازی‌، ف‍ری‍ده‌
ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ف‍رد
دی‍وی‍ی‌، م‍ل‍وی‍ل‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د،- ۱۲۹۹
زرگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ون‍زم‍ر، گ‍ره‍ارد،
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ ه‍م‍ک‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍ی‍ام‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش
سمیعی ، احمد،- ۱۲۹۹ ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خیام آلمانی فارسی :حاوی ۲۵۰۰۰ واژه با مترادفات و مشتقات صحیح و صرف افعال بیقاعده
حیدری ، پرویز،- ۱۳۰۲ ؛  [تهران ] خیام   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تقویم الصحه
ابن بطلان ، مختار بن حسن ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تقویم الصحه
ابن بطلان ، مختار بن حسن ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پنجهزارسال پزشکی
ونزمر، گرهارد، ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی
زرگری ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران . انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب در ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : زبانهای ایرانی .
دیویی ، ملویل ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه ها و کتابداران در عصر الکترونیک
لنکستر، فردریک ویلفرد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه علمی دانشوران
گیلیپسی ، چارلز کولستون ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عربی در فارسی معاصر
رازی ، فریده ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب در ایران پس از اسلام
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه در علم پزشکی
تهران موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل به همکاری دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه و گسترش اصطلاحنامه یک زبانه
اوستین ، درک ویلیام ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الفهرست
ابن ندیم ، محمدبن اسحق ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الفهرست
ابن ندیم ، محمدبن اسحق ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الفهرست
ابن ندیم ، محمدبن اسحق ؛  تهران ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلام [ پایان نامه ]
احمدی ، علی اصغر ؛  تربیت مدرس ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
روش متفکرین اسلام در علوم [ پایان نامه ]
نعمتی ، میرجواد ؛  تربیت مدرس ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
ابتکارات و نوآوریهای پزشکان اسلامی
جعفری ، یعقوب ؛  ۱۳۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2