مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ - اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ق‍ان‍ون‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا - اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اوس‍ت‍ی‍ن‌، درک‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
رازی‌،م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زک‍ری‍ا،
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصطلحات پزشکی غیر عربی در کتب پزشکی و داروسازی عربی
ابن ، ابراهیم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ابدال الادویه المستعمله فی الطب والعلاج
رازی ،محمدبن زکریا، ؛  تهران , تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل , موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳ , ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معجم المصطلحات الطبیه و الادویه المفرده المستعمله فی القانون فی الطب ابن سینا
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۹۹۸م . =۱۳۷۶ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
به سوی اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی (مجموعه مقالاتی در زمینه آماده سازی اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی )
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه و گسترش اصطلاحنامه یک زبانه
اوستین ، درک ویلیام ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ابدال الادویه
رازی ، محمد بن زکریا ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک