مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍ف‍ل‍ی‍س‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ش‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍وم‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ت‍ف‍ل‍ی‍س‍ی‌ ، ح‍ب‍ی‍ش‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ت‍ف‍ل‍ی‍س‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ش‌ اب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ت‍ف‍ل‍ی‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍ف‍ل‍ی‍س‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ش‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍رک‍ز اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کفایه الطب
تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تقویم الادویه
تفلیسی ، حبیش ابن ابراهیم ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحصیل الصحه بالاسباب السته
تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ؛  قم مرکز احیاء التراث الاسلامی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیان الصناعات
تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیان الطب
تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کامل التعبیر
تفلیسی ، محمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک