مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍ش‍ری‍ح‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍زاج‌ ه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
۵۳۱-۴۳۴ق‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌،
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اطلاع‍ات‌
اطلاع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ع‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ :ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
یادگار، در دانش پزشکی و داروسازی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران ، مونترال دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات اسلامی ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الاغراض الطبیه و المباحث العلانیه
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران دانشگاه تعهران ، موسسه انتشارات و چاپ فرهنگستان علوم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خف علائی ودوکتاب برگرفته ازقرابادین ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه
جرجانی ، اسماعیل بن الحسن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ :فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴۵۱۳۸.
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی چاپ عکسی از روی نسخه خطی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الاغراض الطبیه والمباحث العلائیه
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زبده الطب
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزم شاه
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زبده فی الطب
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زبده الطب
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبده الطب
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خفی علایی
۵۳۱-۴۳۴ق %.جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خفی علائی ( خف علائی یا الخفیه العلائیه )
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران انتشارات اطلاعات   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خفی علائی ( خف علائی یا الخفیه العلائیه )
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبده الطب
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الذخیره الخوارزمشاهیه
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2