مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌--ق‍رن‌۶ ق‌.
ج‍ان‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا ، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ، ۴۲۸-۳۷۰ ق‌. ق‍ان‍ون‌ -- ن‍ق‍دو ن‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍م‍زی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ طه‌،- ۱۳۰۰ ق‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ع‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍اف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اف‍ش‍ار، ع‍ل‍ی‌
ی‍وس‍ف‍ی‌ ه‍روی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ف‍خ‍رال‍زم‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌ ب‍ن‌ خ‍ل‍ف‌
ع‍ب‍دل‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌ م‍اس‍وی‍ه‌، ی‍وح‍ن‍اب‍ن‌ م‍اس‍وی‍ه‌
ح‍ی‍درآب‍ادی‌، ح‍ک‍ی‍م‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌
ش‍ف‍ائ‍ی‌، م‍ظف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
آزاد ب‍ل‍گ‍رام‍ی‌، م‍ی‍ر غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ن‍وح‌
س‍ه‍روردی‌، ع‍م‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ک‍ام‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍واس‍ع‌
اب‍ن‌ ج‍زل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اخ‍لاق‌ ژزش‍ک‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ غ‍دد و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسین ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین
شفائی ، مظفر بن محمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الفاظ الادویه
عین الملک شیرازی ، محمد بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تقویم الابدان فی تدبیرالانسان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه انگلیسی قانون ابن سینا( براساس چاپ نیویورک آمریکا-۱۹۷۳ م )
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرو آزاد
آزاد بلگرامی ، میر غلامعلی بن نوح ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرازالاخبار
فخرالزمانی ، عبدالنبی بن خلف ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده هنر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در میراث اسلامی
عبدلی آشتیانی ، اسدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عوارف المعارف
سهروردی ، عمربن محمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الهند، معروف به یادگار رضایی
حیدرآبادی ، حکیم رضا علی بن محمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرست توصیفی دست نوشته های پزشکی دوره اسلامی در کتابخانه های ایران و جهان
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران سفیر اردهال ، با همکاری انجمن اخلاق ژزشکی و پژوهشگاه غدد و متابولیسم   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خواص الحیوان
کامی لاهیجی ، علی بن عبدالواسع ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جامع الفواید
یوسفی هروی ، یوسف بن محمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هفت رساله در حکمت و طبیعیات ( بر اساس چاپ قسطنطنیه - ۱۳۹۸ق -.قاهره ۱۹۸۹ م ( : )الرسالةالاولی فی الطبیعیات من عیون الاحکمة رسالة فی الاجرام العلویة رسالة فی القوی الانسانیة و ادراکاتها رسالة فی الحدود رسالة فی اقسام العلوم العقلیة)
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب در ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحفه العاشقین
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مداخل و منابع پزشکی در اسلام و ایران
محقق ، مهدی ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامع البدایع : سیزده رساله از ابن سینا... بر اساس چاپ مصر- ۱۳۳۵ ق .
ابن سیناف حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اکراد: شرح واقعه حمله شیخ عبیدالله کرد به آذربایجان در سال ۱۲۹۷ ه.ق .
افشار، علی ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دغل العین و معرفه محنه الکحالین
ابن ماسویه ، یوحنابن ماسویه ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9