مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍راح‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ی‍وه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - ه‍ن‍د
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۴۲۸-۳۷۰ ق‌.ق‍ان‍ون‌ - ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌س‍ازی‌
خ‍ارم‍ری‍م‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌
ادوی‍ه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اف‍س‍ردگ‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌--ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ - داروه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۴ ۱
ائ‍م‍ه‌ اث‍ن‍ی‌ ع‍ش‍ر - اح‍ادی‍ث‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - چ‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا،ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
ال‍غ‍س‍ان‍ی‌ ت‍رک‍م‍ان‍ی‌، م‍ل‍ک‌ م‍ظف‍ری‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ رس‍ول‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ت‍ف‍س‍ی‍رع‍ل‍ی‌
داوی‍دی‍ان‌، ه‍اراطون‌، ۱۳۰۳-
م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۲۵-
ح‍ی‍درآب‍ادی‌، ح‍ک‍ی‍م‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ش‍اه‌ ارزان‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ب‍ر
خ‍س‍روی‌ م‍وس‍وی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اب‍ن‌ ب‍س‍طام‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ک‍ش‍ک‍ری‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
ده‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د ش‍ری‍ف‌ خ‍ان‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ن‍وآور
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ل‍ی‍ن‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ال‍م‍ع‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طلایه داران علم استنادها و مقالات برتر دانشمندان ایرانی در مجلات معنبر بین المللی
مهراد، جعفر، ۱۳۲۵- ؛  [بی جا] کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی ، نوید شیراز   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان افسردگی در فرهنگ ایرانی
داویدیان ، هاراطون ، ۱۳۰۳- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭171‬,‭s942D.‬,‭1386‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
یک کلید برای هزار قفل :معرفی گیاه خارمریم ( سلیبوم مادیانوم )و بررسی جامع اثرات داروئی عصاره آن
تهران نوآور   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان :دفتر چهارم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، . گروه واژه گزینی ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طب الائمه
ابن بسطام ، عبدالله ؛  قم انتشارات ملینا   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
Medicinal Plant in China
سازمان جهانی بهداشت ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین قادری
شاه ارزانی ، محمد اکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
Traditional surgical medicines
جعفری ، تفسیرعلی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب العتره علیهم السلام ، مشتمل بر کتب و رسائل
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه انگلیسی طب الائمه علیهم السلام =modsiW lacideM cimalsI
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الهند معروف به یادگار رضائی
حیدرآبادی ، حکیم رضا علی بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هفت رساله درطب وتاریخ پزشکی
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای داروهای تندرستی
خسروی موسوی همدانی ، احمدعلی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تالیف شریفی
دهلوی ، محمد شریف خان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الجراحه عند الزهراوی
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کناش فی الطب
کشکری ، یعقوب ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه فارسی کلیات قانون ابن سینا
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی شفا
ابن سینا،حسن بن عبدالله ، ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
المعتمد فی الادویه المفرده
الغسانی ترکمانی ، ملک مظفریوسف بن عمربن علی بن رسول ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دارو های مورد استفاده در جراحی =seinicideM lacigruS lanoitidarT
جعفری ، تفسیر علی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9