مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍راح‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌س‍ازی‌
زم‍ان‌ آی‍ن‍ده‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۱ ق‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ --ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
خ‍ط ف‍ارس‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا،۳۱۳-۲۵۱ ق‌ .ال‍طب‌ ال‍روح‍ان‍ی‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍ح‍ان‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
م‍اف‍ی‌، پ‍روی‍ز،- ۱۳۲۵
دروی‍ش‌ دوائ‍ی‌
م‍غ‍رال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
اب‍وس‍ه‍ل‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌،- ۱۳۴۹
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌، ۱۳۴۹-
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
راب‍ی‍ن‍ز، ک‍وی‍ن‌، م‌- ۱۹۴۷
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
اک‍ب‍رآب‍ادی‌ ، غ‍لام‌ ام‍ام‌
م‍رادی‌پ‍ور، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
ج‍م‍ال‌ال‍ح‍ق‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌، ری‍ت‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌
ت‍وس‍ع‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
پ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌ طب‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دستور خط فارسی
تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان
تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی پلاستیک
مافی ، پرویز،- ۱۳۲۵ ؛  تهران پویندگان طب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭600‬,‭o781M.‬,‭1384‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عصر فرهنگ فناورانه :از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی
رابینز، کوین ، م - ۱۹۴۷ ؛  تهران توسعه   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور.
تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی شامل :پرسش و پاسخهای قانون کار و تامین اجتماعی ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان :دفتر دوم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه واژه گزینی . ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رشته های مدیریت و اطلاع رسانی در ایران رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزشی علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1384‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رشته های علوم توانبخشی در ایران رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزشی علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1384a‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رشته های کاردانی علوم پیراپزشکی در ایران رتبه بندی آموزشی و بانک ...
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1384b‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سطح بندی خدمات آموزشی و آیین نامه تقسیم وظایف آموزشی درنظام آموزش علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ، ۱۳۴۹- ؛  تهران آیین محمدی ، ریتا مجتهدزاده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1384c‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
آینده پژوهی ، مفاهیم و روشها.
مرادی پور، حجت الله ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آینده نگاری تکنولوژی
تهران بنیاد توسعه فردا   ، [۱۳۸۴ ]
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الدراسه التحلیلیه لکتاب الطب الروحانی للطبیب الفیلسوف محمد بن زکریا الرازی باللغه العربیه و الفارسیه و الانجلیزیه
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
علاج الغرباء
اکبرآبادی ، غلام امام ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کشف المکنون عن معالجات القانون
مغرالدین ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فوائد الانسان
درویش دوائی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ابو سهل عیسی بن یحیی مسیحی
ابوسهل مسیحی ، عیسی بن یحیی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شرح فصول بقراط
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
لب العلاج
فتحانی کاشانی ، محمدکاظم بن فتح الله ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9