مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍م‌ -- ع‍ک‍س‍ه‍ا
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
خ‍ودپ‍ذی‍ری‌
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ - اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - چ‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ان‍ض‍ب‍اط -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ژاپ‍ن‌
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ --ای‍ران‌
خ‍ون‌ -- ان‍ت‍ق‍ال‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رس‍ل‍ی‍م‌، م‍ص‍طف‍ی‌،- ۱۳۲۱
ن‍ای‍ب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،- ۱۳۳۶
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌،۱۳۴۹-
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌،
اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
رض‍وان‌، ح‍وری‌
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌،- ۱۳۴۹
ث‍اب‍ت‌ ب‍ن‌ ق‍ره‌
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌، ۱۳۴۹-
دس‍ی‍ک‍وری‍دس‌
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
زن‍ده‌ روح‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، م‍ج‍ری‌ طرح‌
ف‍ری‍دال‍دی‍ن‌
رازی‌،م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زک‍ری‍ا،
ب‍خ‍ردی‌، رض‍ا
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
ن‍ی‍ک‌ ت‍ص‍وی‍ر: ن‍ش‍ر آوران‌
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌، ت‍ح‍ف‍ه‌
ت‍ح‍ف‍ه‌: ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
رض‍ا ب‍خ‍ردی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
آئ‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌: ری‍ت‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌: رام‍ی‍ن‌ م‍ت‍رج‍م‍ی‌
ن‍زه‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
انضباط اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
اقلیما، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران اسپند هنر   ، [۱۳۸۳]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالینی خون و فرآورده های خونی ، با نگاهی ویژه در بخش های زنان زایمان ، سوختگی ، جراحی و اطفال
تهران نشر و تبلیغ بشری ، تحفه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭356‬,‭417T.‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
با من بمان
نایبی ، فرشته ،- ۱۳۳۶ ؛  تهران نزهت   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چشم انداز توسعه
میرسلیم ، مصطفی ،- ۱۳۲۱ ؛  تهران پیام آزادی   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ویروس ها و انتقال خون :روشهای نوین کاهش خطر
رضوان ، حوری ؛  تهران تحفه : نشر و تبلیغ بشری : مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭356‬,‭v764R.‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بم شهری که بود
زنده روح کرمانی ، مسعود، مجری طرح ؛  تهران نیک تصویر: نشر آوران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه مشتمل بر آخرین اصلاحات ، قانون تجمیع عوارض ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رشته مامایی درایران : رتبه بندی آموزشی به همراه قسمت دوم از بانک اطلاعات دانشکده های پرستاری و مامایی کشور،محصول طرح تدوین راه کار...
محمدی ، آیین ،۱۳۴۹- ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رشته علوم تغذیه :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی ...
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آئین محمدی : ریتا مجتهدزاده : رامین مترجمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1383b‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رشته های کاردانی بهداشت در ایران :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی ...
محمدی ، آیین ، ۱۳۴۹- ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1383c‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گیاه درمانی نوین
بخردی ، رضا ؛  کاشان رضا بخردی   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نفیسی ، شامل
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی نامه
نفیسی ، علی اکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه فارسی کتاب حشائش دیسقوریدوس
دسیکوریدس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ابدال الادویه المستعمله فی الطب والعلاج
رازی ،محمدبن زکریا، ؛  تهران , تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل , موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳ , ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طب فریدی
فریدالدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول ومبانی نظری طب سنتی ( گزیده ای ازکتاب نخستین ذخیره خوارزمشاهی )
جرجانی ، اسمعیل بن حسن ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فرآورده های طبیعی ( بخش دوم از کتاب اول فارماکوپه ژاپن )=1trap ,noitide neetruof ,aieopocamrahP esenapaJ ehT
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الذخیره فی علم الطب
ثابت بن قره ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مفردات پزشکی و ترکیبات دارویی مورد استفاده در طب سنتی چین (بخش یکم و دوم از فارماکوپه چین )=1trap ,cte ,staF ,liO ,acideM airetaM senihC
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9