مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
ح‍م‍ای‍ت‌ ازب‍ی‍م‍ار
ش‍ف‍ای‌ روان‍ی‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا ، خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
پ‍وک‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌
س‍رطان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۹۹- ۱۹۹۶
س‍رع‍ن‍وان‌ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
زخ‍م‌ ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ه‍م‍ه‌گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ارام‍ن‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ش‍اورزی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌
طاه‍ری‌ ع‍راق‍ی‌، اح‍م‍د
وال‍ن‍ت‌، ژان‌
دب‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز،- ۱۳۰۰
س‍وی‌، چ‍وآ ک‍وک‌
ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ری‍ان‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌
دی‍گ‍ران‍وه‍ی‌ لازاری‍ان‌، ژان‍ت‌
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،۱۳۲۴
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲-
ن‍وری‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌،
س‍ل‍طان‍ی‌، س‍ل‍طان‍ع‍ل‍ی‌
م‍ک‌ ای‍ل‍وی‍ن‌، ه‍ری‍س‌، م‌- ۱۹۴۷
ب‍اه‍ر، م‍ح‍م‍د
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍س‍ن‌،- ۱۳۳۲
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ف‌. لام‌ . م‍ی‍م‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
راه‌ ک‍م‍ال‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌. ن‍گ‍اره‌ آف‍ت‍اب‌
ت‍ج‍س‍م‌ خ‍لاق‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و ام‍ور دان‍ش‍گ‍اه‌
م‍رک‍ز دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌ ، ب‍خ‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ی‍ول‍وژی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ک‍رت‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ع‍ب‍ادی‌ف‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، اداره‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
همه گیرشناسی آسیبهای ناشی از علل خارجی ( حوادث )در جمهوری اسلامی ایران =ygoloimedipe seirujnI
نقوی ، محسن ،- ۱۳۳۲ ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی فکرت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭700‬,‭741n71J.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات و مفاد مالیاتی ( )قانون بودجه سال ۱۳۸۱ ) بخشنامه ها و آراء مهم شورایعالی مالیاتی ...با آخرین اصلاحات
دوانی ، غلامحسین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان پوکی استخوان :با استفاده از درمانهای نوین اثرات معلولیت را از بین ببرید
مک ایلوین ، هریس ، م - ۱۹۴۷ ؛  تهران عبادی فر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭250‬,‭p251M.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گیاه درمانی :درمان بیماریها توسط گیاهان
والنت ، ژان ؛  تهران راه کمال   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭766‬,‭g45V.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی تومورهای استخوان و مفاصل
دبیری ، پرویز،- ۱۳۰۰ ؛  تهران انستیتو تحقیقات علمی بیولوژی مولکولی و بیوفیزیک ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭258‬,‭p211D.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
تهران دانشکده امور اقتصادی . نگاره آفتاب   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مستندات علمی و اجرایی ادغام آموزش پزشکی و نظام ارائه خدمات
تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت آموزشی و امور دانشگاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭821t71J.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
تهران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاتیح الازراق یاکلید درگنجهای گهر
نوری ، محمدیوسف ، ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طب و طبیب تشریح
حسن زاده آملی ، حسن ؛  قم نشر الف . لام . میم   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
همدم بیمار
اصفهانی ، محمدمهدی ،۱۳۲۴ ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران ، اداره چاپ وانتشارات   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انرژی درمانی
سوی ، چوآ کوک ؛  تهران تجسم خلاق   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرعنوانهای موضوعی فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : اسلام
طاهری عراقی ، احمد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول چکیده نویسی بر اساس استاندارد ایزو ۲۱۴- ۱۹۷۶
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول نمایه سازی براساس استاندارد ایزو ۹۹۹- ۱۹۹۶
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه بهارستان ( خزانه بهارستان )تشتمل علی ۱۲ رساله فی الادب العربی
باهر، محمد ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات ، کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه بهارستان : مجموعه ۱۱ رساله در فقه و اصول =selpicnirp s'ti dna ecndurpsiruj suoigiler ni sesitaert 11 fo noitcelloc a :natserahaB ey -enijnaG/
علی اکبریان ، حسنعلی ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیست و هشت گفتار در باب فرهنگ و مردم ایران
سلطانی ، سلطانعلی ؛  تهران مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، بخش کتابخانه   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه ایرانیان ارمنی شرح حال مشاهیر ارمنی
دیگرانوهی لازاریان ، ژانت ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6