مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- خ‍ودک‍اری‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ام‍ه‍ا
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۴- ۱۳۲۷ ق‌ --. اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اورول‍وژی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ - اخ‍لاق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
لاوس‍ی‌، ای‍ان‌
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌(خ‍ال‍ق‍ی‌)
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د،
ح‍ائ‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
زال‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۲-
رول‍ی‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر،- ۱۹۵۰
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ن‍زوی‌، اح‍م‍د
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۰۸
ب‍ل‍ن‍دی‌، ج‍ان‌ پ‍ی‍ت‍ر،- ۱۹۲۷
ع‍س‍گ‍ری‌، س‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ه‍ادی‌
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌ ، ب‍خ‍ش‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍واد
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍روش‌۰ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا )
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍رن‍ش‍رم‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وارش‍اداس‍لام‍ی‌)
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ ک‍والالام‍پ‍ور
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ص‍درا
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اورولوژی برای پرستار
بلندی ، جان پیتر،- ۱۹۲۷ ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭164‬,‭u246B.‬,‭1374‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران
محقق ، مهدی ،۱۳۰۸ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭50‬,‭m796M.‬,‭1374‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران
[تهران ] شرکت سهامی داروپخش ، بخش بررسیهای علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭55‬,‭38E.‬,‭1374‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جراحی و ابزارهای آن
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران ، مالزی موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ، موسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی کوالالامپور   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانونچه در طب
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الجماهر فی الجواهر
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ؛  تهران شرکت انتشارات علمی وفرهنگی دفترنشرمیراث مکتوب (وابسته به معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی )   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طب الرضا(ع :)طب و درمان در اسلام . طب صادق (ع :)طب و درمان در اسلام
عسگری ، سید مرتضی ؛  تهران فواد   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران
محقق ، مهدی ؛  تهران سروش ۰انتشارات صدا و سیما )   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرستواره کتابهای فارسی
منزوی ، احمد ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۷۴-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی و چکیده نویسی
رولی ، جنیفر،- ۱۹۵۰ ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتری کردن کتابخانه
لاوسی ، ایان ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف فارسی
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اسناد روحانیت و مجلس
حائری ، عبدالحسین ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۴-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اسامی گیاهان ایران
کریمی ، هادی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الجماهر فی الجواهر
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر نشر میراث مکتوب شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
تعاونی ، شیرین (خالقی ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت
زالی ، محمدرضا، ۱۳۲۲- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭20.5‬,‭p22Z.‬,‭1374‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3