مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ج‍راح‍ی‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌،۱۹۹-۱۲۹ م‌ nelaG -.ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ا - ک‍ن‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍گ‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اب‍ن‌ م‍طران‌، اس‍ع‍د ب‍ن‌ ال‍ی‍اس‌،- ۵۸۷ ق‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا،۳۱۳-۲۵۱ ق‌ .ال‍طب‌ ال‍روح‍ان‍ی‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
م‍ح‍ق‍ق‌ ، م‍ه‍دی‌
اب‍ن‌ م‍طران‌، اس‍ع‍د ب‍ن‌ ال‍ی‍اس‌
ب‍ی‍ض‍اوی‌، اب‍وال‍م‍ج‍د
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
پ‍ن‍اه‍ی‌، وج‍ی‍ه‍ه‌
ج‍رج‍ان‍ی‌ ی‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۰۸
ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌
م‍ج‍وس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌،- ۳۸۴ ق‌.
اب‍ن‌ ه‍ن‍دو، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ :س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ال‍زی‌(ای‍س‍ت‍اک‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌.م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
س‍روش‌۰ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا )
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ ک‍والالام‍پ‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ال‍م‍ع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌.م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران
محقق ، مهدی ،۱۳۰۸ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭50‬,‭m796M.‬,‭1374‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الدراسه التحلیلیه لکتاب الطب الروحانی للطبیب الفیلسوف محمد بن زکریا الرازی باللغه العربیه و الفارسیه و الانجلیزیه
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الشکوک علی جالینوس للطبیب الفیلسوف محمد بن زکریای رازی
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران ، مالزی موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ، موسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی مالزی (ایستاک )   ، ۱۴۱۳=۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جراحی و ابزارهای آن
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران ، مالزی موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ، موسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی کوالالامپور   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جراحی و ابزارهای آن
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رساله حنین بن اسحق الی علی بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس
حنین بن اسحق ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه مطالعات اسلامی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
یادگار، در دانش پزشکی و داروسازی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران ، مونترال دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات اسلامی ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الطب و منهاج الطلاب ( کلید دانش پزشکی و برنامه دانشجویان )
ابن هندو، علی بن الحسین ؛  تهران ، مونترال دانشگاه تهران .موسسه مطالعات اسلامی ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مختصر در علم تشریح درسنامه کالبد شناسی پزشکی کهن
بیضاوی ، ابوالمجد ؛  تهران ، کانادا دانشگاه تهران .موسسه مطالعات اسلامی ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر دانشنامه ی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران فرهنگ الفبایی ...
محقق ، مهدی ؛  تهران موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران
محقق ، مهدی ؛  تهران سروش ۰انتشارات صدا و سیما )   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران
محقق ، مهدی ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات پزشکی در فرهنگ نامه های کهن عربی پارسی
پناهی ، وجیهه ؛  تهران انتشارات المعی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر علم تشریح و تصویر نگاری پزشکی در نسخه های خطی دوره اسلامی
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نور العیون
جرجانی یمانی ، محمدبن منصور ؛  تهران مرکز پژوهشی میراث مکتوب :سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کامل الصناعه الطبیه
مجوسی ، علی بن عباس ،- ۳۸۴ ق . ؛  تهران موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۸۸ -۱۳۹۱ .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بستان الاطباء و روضه الالباء
ابن مطران ، اسعد بن الیاس ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رساله حنین ابن اسحق الی علی بن یحیی : فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس کهن ترین فهرست در جهان اسلام : متن عربی با ترجمه فارسی
حنین بن اسحق ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر علم تشریح و تصویر نگاری پزشکی در نسخه های دوره ی اسلامی
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مداخل و منابع پزشکی در اسلام و ایران
محقق ، مهدی ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4