مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌
ن‍ف‍س‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌،۱۹۹-۱۲۹ م‌ nelaG -.ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ا - ک‍ن‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌، ۱۲۹- ۱۹۹ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ورم‌ م‍ف‍اص‍ل‌ -- درم‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌
ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ب‍خ‍ت‍ی‍ش‍وع‌
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌،
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌،
ح‍ن‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌
ارس‍طو
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
 
ناشر:
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍م‍ائ‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ دارال‍ک‍ت‍ب‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ، م‍وزه‌ ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ال‍ه‍ی‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ال‍م‍طب‍ع‍ه‌ الام‍ی‍ری‍ه‌
الام‍ی‍ری‍ه‌
دارال‍ق‍ل‍م‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دپ‍ارت‍م‍ان‌ ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ پ‍اری‍س‌
دار ال‍طب‍اع‍ه‌ ال‍م‍غ‍رب‍ی‍ه‌، م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ری‍م‍ادی‍س‌
دار ال‍ق‍ل‍م‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دار ال‍ک‍ت‍اب‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ص‍ری‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جوامع السکندرانیین ، مجموعه ای از تالیفات جالینوس ، مشتمل بر
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جالینوس فی فرق الطب للمتعلمین : نقل ابی زیدحنین بن اسحق العبادی المتطبب
جالینوس ، ؛  مصر مطبعه دارالکتب   ، ۱۹۷۷م =۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رساله حنین بن اسحق الی علی بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس
حنین بن اسحق ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه مطالعات اسلامی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار جالینوس
جالینوس ؛  پاریس دپارتمان نسخ خطی کتابخانه ملی پاریس   ، ۱۹۷۷م .= ۱۳۵۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اختصار مسائل حنین
حنین بن اسحاق ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رساله بقراطیه .....
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب البقراط فی الاختلاط، کتاب الغذاء لبقراط، کتاب جوامع جالینوس فی العناصر
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارسطوطالیس : فی النفس
ارسطو ؛  قاهره مکتبه النهضه الصریه   ، ۱۹۵۴م .=۱۳۳۳ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب المسائل
حنین بن اسحاق ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جالینوس فی الفرق الطب للمتعلمین نقل ابی زید حنین بن اسحق العبادی المتطب
جالینوس ؛  مصر دار الکتاب   ، ۱۹۷۷م .=۱۳۹۸ ق .=۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح کناش
جبرئیل بن بختیشوع ؛  مشهد سازمان کتابخانه ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
العشر مقالات فی العین
حنین بن اسحاق ؛  قاهره المطبعه الامیریه   ، ۱۹۲۸م .=۱۳۰۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جالینوس الی غلوقن فی التاتی لشفاء الامراض
جالینوس ؛  قاهره الهیئه المصریه المائه الکتاب   ، ۱۹۸۲م .=۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جالینوس فی الاسطقسات علی رای ابقراط
جالینوس ؛  قاهره الهیه المصریه للکتاب   ، ۱۹۸۶م .=۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
المقالات السبع فی کتاب دیاسقوریدوس و هو هیولی الطب فی الحشایش و السموم
تطوان دار الطباعه المغربیه ، مطبعه کریمادیس   ، ۱۹۵۲م .=۱۳۳۱ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رساله حنین ابن اسحق الی علی بن یحیی : فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس کهن ترین فهرست در جهان اسلام : متن عربی با ترجمه فارسی
حنین بن اسحق ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فی حفظ الاسنان و اللثه و استضلاحها
حنین ابن اسحاق ؛  سوری دار القلم العربی   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
العشر مقالات فی العین
حنین بن اسحاق ؛  قاهره الامیریه   ، ۱۹۲۸م . =۱۳۰۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فی خفظ الاسنان و اللثه و الاستصلاحها
حنین بن اسحق ؛  حلب دارالقلم العربی   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جالینوس الی غلوقن فی التاتی لشفاء الامراض
حنین بن اسحاق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک