مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌
ن‍ف‍س‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍زاج‌ - ان‍واع‌
ت‍ول‍د - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
رگ‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ب‍ق‍راط
اس‍ح‍اق‌ ب‍ن‌ ح‍ن‍ی‍ن‌
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌
دس‍ی‍ک‍وری‍دس‌
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌،
ح‍ن‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌
ارس‍طو
 
ناشر:
چ‍اپ‌ ف‍ران‍ت‍س‌ روزن‍ت‍ال‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
آب‍ژ
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ال‍ه‍ی‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ال‍م‍طب‍ع‍ه‌ الام‍ی‍ری‍ه‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا آک‍ادم‍ی‌
دپ‍ارت‍م‍ان‌ ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ پ‍اری‍س‌
دار ال‍طب‍اع‍ه‌ ال‍م‍غ‍رب‍ی‍ه‌، م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ری‍م‍ادی‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ص‍ری‍ه‌
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
جوامع السکندرانیین ، مجموعه ای از تالیفات جالینوس ، مشتمل بر
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منافع الاعضاء
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فصول
بقراط ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه فارسی کتاب حشائش دیسقوریدوس
دسیکوریدس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
المولودین
حنین ابن اسحاق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب البقراط فی الامراض البلادیه
بقراط ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب النبض جالینوس و رساله نبض ابن سینا
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار جالینوس
جالینوس ؛  پاریس دپارتمان نسخ خطی کتابخانه ملی پاریس   ، ۱۹۷۷م .= ۱۳۵۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جالینوس الی غلوقن فی التاتی ...
حنین بن اسحاق ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اختصار مسائل حنین
حنین بن اسحاق ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فی المزاج جالینوس
جالینوس ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارسطوطالیس : فی النفس
ارسطو ؛  قاهره مکتبه النهضه الصریه   ، ۱۹۵۴م .=۱۳۳۳ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب المسائل
حنین بن اسحاق ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقاله بهداشت دندان و لثه حنین بن اسحاق (۲۶۴-۱۹۴ ه)
حنین بن اسحاق ؛  تهران آبژ   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
العشر مقالات فی العین
حنین بن اسحاق ؛  قاهره المطبعه الامیریه   ، ۱۹۲۸م .=۱۳۰۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جالینوس فی الاسطقسات علی رای ابقراط
جالینوس ؛  قاهره الهیه المصریه للکتاب   ، ۱۹۸۶م .=۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جالینوس الی طوثرن فی النبض للمتعلمین
جالینوس ؛  قاهره الهیئه المصریه للکتاب   ، ۱۹۸۵م .=۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
Ishaq B. Hunayn's Ta'hih al atibba
اسحاق بن حنین ؛  چاپ فرانتس روزنتال   ، ۱۹۵۴م .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
المسائل فی الطب للمتعلمین
حنین بن اسحاق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
المقالات السبع فی کتاب دیاسقوریدوس و هو هیولی الطب فی الحشایش و السموم
تطوان دار الطباعه المغربیه ، مطبعه کریمادیس   ، ۱۹۵۲م .=۱۳۳۱ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2