مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍راح‍ی‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌ - ق‍رن‌۴ ق‌
ج‍راح‍ی‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍راح‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ج‍راح‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍راح‍ی‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌
 
پدیدآور:
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
س‍زگ‍ی‍ن‌، ف‍واد
زه‍راوی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ ک‍والالام‍پ‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ان‍ص‍اری‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍ع‍م‍ه‌ ال‍س‍وری‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی
قم انصاریان تهران ، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، روابط عمومی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭162‬,‭296M.‬,‭1385‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جراحی و ابزارهای آن
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران ، مالزی موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ، موسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی کوالالامپور   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جراحی و ابزارهای آن
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جراحی زهراوی (مقاله سی ام از کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف در عمل بالید)
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الزهراوی فی الطب العمل الجراحین و هو المقاله الثلاثون من التصریف لمن عجز عن التالیف ( العمل بالید)
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  دمشق منشورات الهیئه العمه السوریه الکتاب   ، ۲۰۰۹م .=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الجراحه عند الزهراوی
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نسخه برگردان مقالت سی ام التصریف لمن عجز ( ابزارهای جراحی )
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
التصریف لمن عجز عن التالیف
زهراوی ، ابوالقاسم خلف بن عباس ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م . =۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ابوالقاسم الزهراوی
سزگین ، فواد ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک