مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌، ۱۹۹- ۱۲۹ م‌ nelaG --. ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ا -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌،۱۹۹-۱۲۹ م‌ nelaG -.ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ا - ک‍ن‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۶۴۸- ۷۲۶ ق‌. ارش‍اد الاذه‍ان‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - م‍غ‍ول‌ ت‍ا ص‍ف‍وی‍ه‌،۹۰۷-۶۱۶ ق‌.
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اب‍ن‌ م‍طران‌، اس‍ع‍د ب‍ن‌ ال‍ی‍اس‌،- ۵۸۷ ق‌
ک‍ش‍اورزی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا،۳۱۳-۲۵۱ ق‌ .ال‍طب‌ ال‍روح‍ان‍ی‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
خ‍وان‍دم‍ی‍ر، غ‍ی‍اث‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌
م‍ح‍ق‍ق‌ ، م‍ه‍دی‌
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌
اب‍ن‌ م‍طران‌، اس‍ع‍د ب‍ن‌ ال‍ی‍اس‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌
ن‍وری‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌،
م‍ن‍زوی‌، اح‍م‍د
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الدراسه التحلیلیه لکتاب الطب الروحانی للطبیب الفیلسوف محمد بن زکریا الرازی باللغه العربیه و الفارسیه و الانجلیزیه
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الشکوک علی جالینوس للطبیب الفیلسوف محمد بن زکریای رازی
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جراحی و ابزارهای آن
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاتیح الازراق یاکلید درگنجهای گهر
نوری ، محمدیوسف ، ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران
محقق ، مهدی ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فهرستواره کتابهای فارسی
منزوی ، احمد ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۷۴-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ارشاد الاذهان الی احکام الایمان
علامه حلی ، حسن بن یوسف ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بستان الاطباء و روضه الالباء
ابن مطران ، اسعد بن الیاس ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رساله حنین ابن اسحق الی علی بن یحیی : فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس کهن ترین فهرست در جهان اسلام : متن عربی با ترجمه فارسی
حنین بن اسحق ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
داروهای قلبی
موسوی ، محمدباقر ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی : دانشگاه تهران : مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رجال کتاب حبیب السیر از حمله مغول تا مرگ شاه اسمعیل اول
خواندمیر، غیاث الدین بن همام ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مداخل و منابع پزشکی در اسلام و ایران
محقق ، مهدی ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رساله حنین بن اسحق الی علی بن یحیی : فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس کهن ترین فهرست در جهان اسلام متن عربی با ترجمه فارسی
حنین بن اسحاق ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرستواره کتابهای فارسی
منزوی ، احمد ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، -۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک