مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۴۵ق‌ .ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ان‍ک‌ واژگ‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
طب‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ش‍ه‍د -- ت‍اری‍خ‌
م‍راغ‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ق‍رن‌ ۱۳ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اوح‍دی‌، رک‍ن‌ ال‍دی‍ن‌، ۷۳۸-۶۷۰ ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. دارال‍ش‍ف‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍لام‍ت‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. دارال‍ش‍ف‍ا --ت‍اری‍خ‌ --اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
م‍ت‍ون‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ح‍م‍ای‍ت‌ از ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -- ه‍م‍ک‍اری‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
طول‍وزان‌
ق‍درت‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍اف‍ظ
ق‍اس‍م‍ل‍و، ف‍ری‍د
آذری‌خ‍اک‍س‍ت‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ س‍ورش‍ج‍ان‍ی‌، س‍ال‍م‌
ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ م‍راغ‍ی‌
ه‍وش‍ی‍ار، ع‍ی‍وض‌
ح‍ک‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ گ‍ی‍لان‍ی‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
ع‍اب‍دی‌، آرش‌، ۱۳۶۴-
ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
رئ‍ی‍س‌ الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ده‍ل‍وی‌، اس‍ح‍اق‌ خ‍ان‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ خ‍ان‌
ش‍ی‍رازی‌، م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‌ اس‍ن‍ون‍د
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ دف‍اع‌ از م‍ل‍ت‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ن‍ش‍ر ق‍ب‍ل‍ه‌ اول‌
ن‍ی‍ل‍وب‍رگ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
گزارش نهایی طرح پژوهشی تهیه بانک اطلاعات واژگان پزشکی سنتی ایران
قاسملو، فرید ؛  تهران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، پژوهشکده مردم شناسی   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کمیته های حقیقت یاب و حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ( با تاکید بر مخاصمات مسلحانه در غزه )
عابدی ، آرش ، ۱۳۶۴- ؛  نهران جمعیت دفاع از ملت فلسطین ، نشر قبله اول   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پزشکی نوین مشهد
آذری خاکستر، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات :دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت دانشجویی و فرهنگی   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ دارالشفای آستان قدس رضوی : از دوره صفویه تا پایان دوره قاجاریه به روایت اسناد
حسین زاده سورشجانی ، سالم ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات :دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت دانشجویی و فرهنگی   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دارالشفای رضوی در گذر زمان ( گزیده اسناد)
حسین زاده سورشجانی ، سالم ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
التجارب
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران نیلوبرگ   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرست توصیفی دستنویس های نهج البلاغه و شروح آن در کتابخانه های ایران و برخی کشورهای جهان
تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تالیف شریف ( مفردات هندی )
تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دستنویس های موجود در آثار اوحدی مراغی
هوشیار، عیوض ؛  مراغه مکتب اسنوند   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسرار الاطبا( مجربات ایلات جغتایی )
طولوزان ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مستحضر الطبیب و مستبشر اللبیب ( ترجمه و شرح لغات مشکله قانونچه فی الطب چغمینی )
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجربات حکیم علی گیلانی
حکیم علی گیلانی ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کفایه منصوری ( در درمان بیماری ها از سر تا قدم )
شیرازی ، منصور بن محمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
احیاء الاطفال مظفری
رئیس الاطباء، علی بن زین العابدین ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
غایه الشفاء ( رساله در شناخت انواع تب ها و درمان هر یک )
دهلوی ، اسحاق خان بن اسماعیل خان ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تدبیر الامراض العارضه للبرهان ( المقالات المختاره فی تدبیر الامراض العارضه علی الکثر) ...
تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بهج الحذاقت
قدرت احمد بن حافظ ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عینیه ( رساله در چشم پزشکی )
شیرازی ، محمد باقر بن عمادالدین محمود ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فهرست دستنویس های ابوریجان محمد بن زکریای رازی ( ۴۴۰-۳۶۲ق ) .در کتابخانه های ایران و برخی کشورهای جهان
تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسن بن عبدالرحیم مراغی و آثارش : فیلسوف و دانشمند ذالفنون مراغی ....
حسن بن عبدالرحیم مراغی ؛  مراغه مکتب اسنوند   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9