مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌
طب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ س‍ه‍ل‌، ق‍رن‌ ۳ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ی‍خ‌ رض‍ای‍ی‌، م‍ج‍ی‍درض‍ا
ام‍ج‍دی‌، ام‌ ال‍ب‍ن‍ی‍ن‌
دی‍ان‍ی‌ ت‍ی‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌
م‍ظف‍ری‌، ام‍ی‍د
ح‍ی‍دری‌ راد، غ‍زال‍ه‌
ف‍خ‍ار، م‍ه‍دی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍رس‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ازن‍دران‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ویژه سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ، اردیبهشت ۱۳۹۱ ، ساری ، مجموعه مطالب گردآوری و تدوین شده در خصوص محورهای همایش
[مازندران ] [دانشگاه علوم پزشکی مازندران ]   ، [۱۳۹۱]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر زندگی و آثار ابوالحسن ابن سهل ابن ربن طبری
تهران دانشگاه علوم پزشکی مازندران   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
رویکردی نو در استناد به احادیث پزشکی
دیانی تیلکی ، محمد شمس الدین ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
سالک از دیدگاه طب سنتی ایران
مظفری ، امید ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
شگفتی های درمانی انجیر و رازهای نهفته در آن از نظر قرآن و طب
امجدی ، ام البنین ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
ماءالجبن دارویی در طب سنتی ایران
حسینی ، امیرسعید ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
مروری بر آب مروارید در کتاب های قانون فی الطب ( ابن سینا )و نورالعین ( ابو روح جرجانی )
شیخ رضایی ، مجیدرضا ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
مروری بر خواص درمانی سیر و پیاز در منابع طب سنتی و روایات اسلامی
فخار، مهدی ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
مروری بر علل انواع و درمان خشکی دهان و بیماری های مرتبط با آن در طب سنتی ایرانی
حیدری راد، غزاله ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
مریم گلی :گیاه شناسی ، ترکیبات شیمیایی ، خواص دارویی و درمانی
کرمی ، محمد ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک