مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ -- م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
اس‍طرلاب‌
 
پدیدآور:
م‍ظف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ن‍وب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۲۹-
خ‍ل‍ع‍ت‌ ب‍ری‌، ف‍ی‍روزه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ :م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ )
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسطرلاب :طرح زندگینامه دانشمندان اسلام و ایران
مظفری ، محمد ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسطرلاب : طرح زندگینامه دانشمندان اسلام و ایران
مظفری ، محمد ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی راهبردی به اقتصاد انرژی در بخش حمل و نقل ایران
خلعت بری ، فیروزه ؛  تهران معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منطقه آزاد انرژی در ایران امکان سنجی و تاثیرات
نوبخت ، محمدباقر، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دولت الکترونیک و امکان سنجی استقرار آن در ایران
تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم :مجمع تشخیص مصلحت نظام .مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش های ارتقاء و بهره وری منابع انسانی در چشم انداز بیست ساله
تهران دفتر گسترش تولید علم (وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی )   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک