مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍طرلاب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍طرلاب‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۳-۵۹۷ ق‌.ب‍ی‍س‍ت‌ ب‍اب‌ در م‍ع‍رف‍ت‌ اس‍طرلاب‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اس‍طرلاب‌
 
پدیدآور:
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍د
ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌
م‍ظف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسطرلاب :طرح زندگینامه دانشمندان اسلام و ایران
مظفری ، محمد ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیست باب در معرفت اسطرلاب : شرح بیست باب خواجه نصیر الدین طوسی
بیرجندی ، عبدالعلی بن محد ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسطرلاب : طرح زندگینامه دانشمندان اسلام و ایران
مظفری ، محمد ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رساله در معرفت اسطرلاب از شرف الدین طوسی و چند رساله نجومی دیگر
نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعه الاصطرلاب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح بیست باب اسطرلاب
بیرجندی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک