مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
ب‍رگ‍ه‌آرای‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( -ع‌ -)، ام‍ام‌ اول‌ -، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .خ‍طب‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍واع‍د.
ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ --ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
س‍رطان‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د
س‍رطان‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ای‍ران‌
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ --س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍رطان‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ارچ‌ه‍ا -- م‍ب‍ارزه‌
ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍زگ‍ی‍ن‌، ف‍ؤاد
وزی‍ری‌، ف‍ره‍اد
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌،( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ی‌
ف‍ل‍وک‌، ه‍ان‍س‌
ح‍ق‌طل‍ب‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۵-
دب‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۰-
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
ک‍اش‍ف‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ن‍خ‍ع‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
س‍رم‍دی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
اع‍ل‍م‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ول‌ه‍ای‍زر، ج‍وه‍ان‍ا ج‍ی‌.
ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌، خ‍ش‍ای‍ار
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ک‍ان‍س‍ر
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍م‍ای‍ش‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
روزب‍ه‍ان‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ی‍ول‍وژی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍م‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍رم‍دی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
تومور بورد، طرح موارد پیچیده سرطان
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، انستیتو کانسر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭241‬,‭529T.‬,‭1379‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اولویت های تحقیقاتی کشور۱۳۷۹
حق طلب ، علی ، ۱۳۳۵- ؛  تهران شورای پژوهشهای علمی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نهج البلاغه
علی بن ابی طالب ،( ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی تومورهای تیروئید
دبیری ، پرویز، ۱۳۰۰- ؛  تهران انستیتو تحقیقات علمی بیولوژی مولکولی و بیوفیزیک ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WK‬,‭270‬,‭p211D.‬,‭1379‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی تومورهای کلیه
دبیری ، پرویز، ۱۳۰۰- ؛  تهران انستیتو تحقیقات علمی بیولوژی مولکولی و بیوفیزیک ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭358‬,‭p211D.‬,‭1379‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور همراه با واژه نامه و زیرنویسهای راهنما
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی
فلوک ، هانس ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تذکره العلاج
نخعی آشتیانی ، محمد مومن بن محمد حسین ؛  تهران کتابخانه مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین همایش بین المللی طب سنتی ومفردات پزشکی
همایش بین المللی طب سنتی ومفردات پزشکی ( اولین :۱۳۷۹:تهران ) ؛  تهران دبیرخانه همایش ، دانشکده داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر
سرمدی ، محمد تقی ؛  تهران سرمدی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رساله حنین بن اسحق الی علی بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس
حنین بن اسحق ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه مطالعات اسلامی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : جغرافیای ایران
کاشفی ، فرشته ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دستورنامه برگه آرایی
وزیری ، فرهاد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی و رده بندی
چان ، لوئیس می ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرستنویسی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی (۶ :)گزیده مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۷ - ۹ دسامبر۱۹۹۹ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته (بیست و سومین : ۱۹۹۹:لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای غیرشیمیایی برای آفت زدایی از مجموعه های کتابخانه ای
ول هایزر، جوهانا جی . ؛  تهران دبیرخانه سمینار نسخه های خطی وابسته به کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در تاریخ علوم دوره اسلامی
اعلم ، هوشنگ ؛  تهران بنیاد دائره المعارف اسلامی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نگارش های عربی
سزگین ، فؤاد ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۹-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع آلمانی - فارسی بروک هاوس : برای استفاده دانشجویان و مترجمان
قائم مقامی ، خشایار ؛  تهران علم   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5