مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ داروس‍ازی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ک‍ودک‍ان‌ - خ‍دم‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - آم‍ار
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ اردو -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌.
آن‍ات‍وم‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژگ‍ان‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ م‍ردم‌ ک‍رم‍ان‌
دارال‍ف‍ن‍ون‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍غ‍ولان‌ و ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌،۷۵۶-۶۱۶ ق‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍غ‍ز اس‍ت‍خ‍وان‌ - پ‍ی‍ون‍د
 
پدیدآور:
ح‍دادی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
س‍رک‍ن‍دی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ص‍دی‍ق‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
رف‍اه‍ی‌ ف‍رج‍ادی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍ب‍دال‍م‍ع‍طی‌ ال‍ص‍ی‍اد، ف‍واد
رش‍ی‍د ال‍دی‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
ب‍وال‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
ام‍ام‍ی‌ م‍ی‍ب‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۳-
م‍ل‍ک‌ اف‍ض‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍رت‍و، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
آزرم‌، طال‍ب‌
ق‍درت‌ دی‍زج‍ی‌، م‍ه‍رداد
ش‍ه‍ری‍ارن‍ق‍وی‌، ح‍ی‍در
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ م‍اد
داروس‍ازی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
اس‍اطی‍ر
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌،
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اولویتهای تحقیقاتی کشور.
تهران شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روان برای کاردانهای بهداشتی
بوالهری ، جعفر ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرعنوانهای موضوعی فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی : اصول و روشها
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه یاب
پرتو، ابوالقاسم ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اردو - فارسی
شهریارنقوی ، حیدر ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان ،   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
۵۰۴واژه انگلیسی مطلقا ضروری
تهران کتاب ماد   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
the health situation of mothers and hildren in the islamic republic of iran
ملک افضلی ، حسین ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی امروز
صدری افشار، غلامحسین ،۱۳۱۳- ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامع التواریخ
رشید الدین فضل الله ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوه های انتقال اطلاعات پزشکی توسط دانشمندان طب اسلامی در ایران [ پایان نامه ]
حدادی ، علی اکبر ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاریخچه صنعت داروسازی ، ظرفیت اسمی و رسمی کارخانه های داروسازی و رابطه آن با میزان نیاز دارویی کشور[ پایان نامه ]
رفاهی فرجادی تهرانی ، علیرضا ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی داروسازی   ، ۱۳۷۳-۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
جنبش علمی و فرهنگی ایران در سده ششم میلادی [ پایان نامه ]
قدرت دیزجی ، مهرداد ؛  شهید بهشتی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۷۳-۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
ملیت ابن سینا
صدیقی ، غلامحسین ؛  ۱۳۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
جایگاه آناتومی از دیدگاه متفکران مسلمان
امامی میبدی ، محمدعلی ؛  ۱۳۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
تاریخچه دانشکده داروسازی : دارالفنون
سرکندی ، مجتبی ؛  ۱۳۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
نقش ایرانیان در بنای تمدن اسلامی
عبدالمعطی الصیاد، فواد ؛  ۱۳۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
پزشکی سنتی مردم شهرستانها و نواحی عشایری منطقه کرمان
۱۳۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
پزشکی سنتی مردم کرمان
۱۳۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیوند مغز استخوان
آزرم ، طالب ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭380‬,‭p299A.‬,‭1373‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2