مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و پ‍اس‍ت‍ور ای‍ران‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ق‍رارداده‍ا -- ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ال‍ت‍ازار، م‍ارس‍ل‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، پ‍ری‍س‍ا
خ‍وش‍دل‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍ق‌ طل‍ب‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ف‍ه‍ی‍م‌ ی‍ح‍ی‍ای‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا، ۱۳۵۷-
طائ‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۲-
ح‍ق‌طل‍ب‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
رس‍ان‍ش‌
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
آزادان‍دی‍ش‍ان‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
ه‍ن‍ر ن‍گ‍اره‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ک‍اری‌ وف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ف‍ارت‌ ف‍ران‍س‍ه‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اولویت های تحقیقاتی کشور۱۳۷۹
حق طلب ، علی ، ۱۳۳۵- ؛  تهران شورای پژوهشهای علمی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اولویتهای تحقیقاتی کشور.
تهران شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انستیتوپاستورایران ازدید...
بالتازار، مارسل ؛  ایران بخش همکاری وفعالیت فرهنگی سفارت فرانسه   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیقات اجتماعی فرهنگی در ایران
محسنی ، منوچهر ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر.
تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
موانع فرهنگی توسعه تحقیق در ایران " مقدمه ای بر اندیشه ورزی و اندیشه سوزی در ایران "
طائفی ، علی ، ۱۳۴۲- ؛  تهران آزاداندیشان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جایگاه و عملیاتی شدن تحقیقات علمی در کشور
فهیم یحیایی ، فریبا، ۱۳۵۷- ؛  شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزارش صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الویتهای تحقیقاتی کشور۱۳۷۹
حق طلب ، علی ؛  تهران شورای پژوهش های علمی کشور   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اندازه گیری هزینه های تحقیق و توسعه با تاکید بر ملاحظات و نکات اندازه گیری در کشورهای در حال توسعه
علیزاده ، پریسا ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نقشه جامع علم و فناوری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
خوشدل ، علیرضا ؛  کرج هنر نگاره   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک