مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ف‍روخ‌، ع‍م‍ر
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۵۸- ۱۳۳۴
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر.
تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
زیست شناسی و علوم پزشکی در اسلام
فروخ ، عمر ؛  ۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
پزشکی عامیانه در ایلات ایران
۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لغتنامه فارسی
دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۸- ۱۳۳۴ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه لغت نامه دهخدا   ، ۱۳۶۱-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک