مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اوس‍ت‍ی‍ن‌، درک‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر.
تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه و گسترش اصطلاحنامه یک زبانه
اوستین ، درک ویلیام ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک