مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۵۸- ۱۳۳۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۵۸- ۱۳۳۴
 
ناشر:
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ل‍غ‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ده‍خ‍دا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ده‍خ‍دا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، روزن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
لغت نامه
دهخدا، علی اکبر ؛  تهران چاپخانه مجلس   ، ۱۳۲۵-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لغت نامه
دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۸- ۱۳۳۴ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ، روزنه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
لغت نامه
دهخدا، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه لغت نامه دهخدا   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لغتنامه فارسی
دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۸- ۱۳۳۴ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه لغت نامه دهخدا   ، ۱۳۶۱-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک