مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ب‍ا رزون‍ان‍س‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
آش‍پ‍زی‌ س‍ری‍ع‌ و آس‍ان‌
خ‍ودپ‍ذی‍ری‌
م‍واد ح‍اج‍ب‌
س‍رطان‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
ل‍ی‍پ‍ی‍ده‍ا در ت‍غ‍ذی‍ه‌ ان‍س‍ان‌
خ‍ش‍م‌
ت‍وک‍س‍ی‍ن‌ ب‍وت‍ول‍ی‍ن‍ی‍وم‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۷ - ۱۳۰۲ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ طرح‌ ژن‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ان‍ض‍ب‍اط -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
زخ‍م‌ ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ه‍م‍ه‌گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍اق‍ل‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۲۹-
ن‍ای‍ب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،- ۱۳۳۶
ج‍لال‌ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
م‍ک‍ورم‍ک‌، م‍ارک‌ اچ‌
ج‍س‍پ‍رس‍ن‌، پ‍ر
اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۷- ۱۳۰۲
اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌،- ۱۳۲۷
دزف‍ول‍ی‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ح‍ق‌طل‍ب‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۵-
ال‍ک‍ی‍ن‌، آل‍ن‌
س‍ل‍م‍ان‍ی‌ - ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۴۸-
ب‍ن‍ت‌، ب‍و
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲-
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۲۹-
ج‍ن‍ت‍ری‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ دوی‍ل‌، ۱۹۴۳ - م‌
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍س‍ن‌،- ۱۳۳۲
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
زب‍ان‍ک‍ده‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌، ت‍ح‍ف‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ک‍ان‍س‍ر
آون‍د دان‍ش‌
دان‍ژه‌
گ‍ف‍ت‍ار
اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
م‍ی‍رم‍اه‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ک‍رت‌
ح‍ی‍ان‌، اب‍اص‍ال‍ح‌
: آون‍د دان‍ش‌
ن‍زه‍ت‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ا.پی .ا .استایل اند ایسرچ ریپورت رایتینگ
سلمانی - ندوشن ، محمدعلی ،۱۳۴۸- ؛  تهران زبانکده   ، ۲۰۰۴م .=۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استرس seimmud rof
الکین ، آلن ؛  تهران آوند دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭172‬,‭m514A.‬,‭1390‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خشم seimmud rof
جنتری ، ویلیام دویل ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران آوند دانش   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راه و چاه موفقیت seimmud rof
مکورمک ، مارک اچ ؛  تهران آوند دانش   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غذاهای سی دقیقه ای seimmud rof
بنت ، بو ؛  تهران : آوند دانش   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تومور بورد، طرح موارد پیچیده سرطان
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، انستیتو کانسر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭241‬,‭529T.‬,‭1379‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انضباط اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
اقلیما، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران اسپند هنر   ، [۱۳۸۳]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کار با گروه :شناخت ، پویایی ، درمان
اقلیما، مصطفی ،- ۱۳۲۷ ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
همه گیرشناسی آسیبهای ناشی از علل خارجی ( حوادث )در جمهوری اسلامی ایران =ygoloimedipe seirujnI
نقوی ، محسن ،- ۱۳۳۲ ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی فکرت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭700‬,‭741n71J.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اولویت های تحقیقاتی کشور۱۳۷۹
حق طلب ، علی ، ۱۳۳۵- ؛  تهران شورای پژوهشهای علمی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح ژنوم انسانی :پاسخ به سوالات اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر
جعفری تبریزی ، محمدتقی ، ۱۳۷۷- ۱۳۰۲ ؛  تهران موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی و بیوشیمی چربیها
عاقلی ، نسرین ، ۱۳۲۹- ؛  تهران گفتار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سمی شفابخش به نام بوتاکس :جنبه های سمی و درمانی سم بوتولینوم همراه با اشکال بالینی بیماری و ویژگی های باکتری عامل بیماری
دزفولیان ، منوچهر ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اورتوپدی وIRM
جلال شکوهی ، جلال ، ۱۳۲۹- ؛  [تهران ] نشر علوم پایه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WN‬,‭185‬,‭o62J.‬,‭1376‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری فردی :کار با فرد
اقلیما، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالینی خون و فرآورده های خونی ، با نگاهی ویژه در بخش های زنان زایمان ، سوختگی ، جراحی و اطفال
تهران نشر و تبلیغ بشری ، تحفه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭356‬,‭417T.‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مواد حاجب در رادیولوژی :مبانی ، کاربردها و عوارض ویژه پزشکان و جامعه پزشکی
جلال شکوهی ، جلال ،۱۳۲۹- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭160‬,‭m62J.‬,‭1385‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
با من بمان
نایبی ، فرشته ،- ۱۳۳۶ ؛  تهران نزهت   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چرا من این کسی شدم که امروز هستم !
جسپرسن ، پر ؛  تهران نزهت   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات و مفاد مالیاتی ( )قانون بودجه سال ۱۳۸۱ ) بخشنامه ها و آراء مهم شورایعالی مالیاتی ...با آخرین اصلاحات
دوانی ، غلامحسین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9